TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s. je nezisková společnost založená Statutárním městem Hradec Králové. Zajišťuje základní infrastrukturu služeb se zaměřením na podporu podnikání a osob připravujících se na podnikání. Působí jako inkubátor pro začínající firmy, poskytuje zvýhodněný nájem a doprovodné služby (poradenství, koučing, mentoring, vyhledávání investora). Výraznou aktivitou je podpora začínajících talentů a podniků pomocí budování krajské start-up komunity a provozování coworkingového centra. Zároveň má statut druhého Microsoft inovačního centra v České republice s nabídkou navazujících služeb. Cílem aktivit je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa.  Kromě rozvoje podnikatelského prostředí ve městě a regionu zajišťuje propojení mezi terciárním školstvím, vědeckovýzkumnou základnou a podnikatelským prostředím.

Centrum textilních technologií a vzdělávání, Dvůr Králové nad Labem, je akreditované pracoviště Společnosti vědeckotechnických parků ČR, orientované na obor textilního zušlechťování. Zaměřuje se především na transfer nových perspektivních technologií a vývoj nových ekologických postupů zušlechťování k udržení konkurenceschopnosti textilního průmyslu ČR. CTTV má silnou vazbu na vzdělávací instituce (Technická univerzita Liberec, Univerzita Pardubice, SŠIS Dvůr Králové n.L.) a střechové organizace jako je CLUTEX – Klastr technických textilií nebo Česká technologická platforma pro textil. Centrum je provozováno firmou INOTEX spol. s r.o., která vykazuje vysokou míru internacionalizace v otázkách nastavování a implementace oborových VaV politik EU, např. koordinuje evropský R&D program spolupráce BioTEX pro zavádění nastupujících průmyslových biotechnologií mezi Evropskou technologickou platformou pro textil (ETP) a sdružením EuropaBio). Je členem evropského sdružení textilních výzkumných institucí (TEXTRANET), pracuje v expertních skupinách ETP EURATEX (nové materiály, čistší technologie, ekologie).

Centrum transferu biomedicínských technologií (CTBT) je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzity Hradec Králové a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany v Brně. Podporuje aplikačně orientovaný výzkum a vývoj s cílem zrychlit a podpořit přenos výsledků výzkumu do praktického užívání poskytovateli zdravotnické péče a firmami z přidružených oborů, jež inovativní řešení přináší k uživatelům a tedy na běžné trhy. CTBT poskytuje služby výzkumníkům při směřování výzkumu a při dopracovávání výsledků výzkumu do úrovně raných produktů zajímavých pro aplikační firmy, současně poskytuje obdobné služby firmám, jež vyhledávají výzkumné služby či výzkumnou spolupráci s akademickými pracovišti. Spektrum služeb zahrnuje právní poradenství a podporu, budování průmyslově-právní ochrany, propojování vědeckých týmů s aplikačními firmami, zpracování analýz tržních a obchodních trendů ke konkrétním technologiím a následných projektů a strategií obchodního a technického rozvoje perspektivních technologií.

Asociace inovačního podnikání ČR plní od 23.6.1993 úlohu nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR. V rámci Systému inovačního podnikání v ČR má zastoupení v krajích ČR, kromě dalších činností a projektů provozuje domovskou stránku Technologický profil ČR (www.techprofil.cz). Vydává CD ROM Technologický profil ČR, aktuálně verzi 14, který vyjadřuje inovační potenciál ČR. Databáze Technologický profil ČR obsahuje aktuálně informace o 170 subjektech ve Královéhradeckém kraji.

Centrum investic, rozvoje a inovací je regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. Věnuje se jak projektovému managementu, tak strategickému plánování. Zpracovává krajské strategické dokumenty včetně RIS, provádí monitoring a evaluaci, je iniciátorem nových VaVaI aktivit, spoluřídí Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje, zajišťuje chod Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, je výkonnou složkou implementace RIS3 a snaží se podněcovat spolupráci a informovanost klíčových aktérů v regionu například jako iniciátor projektu Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje.

Regionální kancelář Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest poskytuje informace o službách Agentury CzechInvest, konzultační služby pro oblast podpory podnikání ze strukturálních fondů a investičních pobídek. V oblasti investičních pobídek bylo na území Královéhradeckého kraje realizováno v letech 1993 – 2014 celkem 40 investičních projektů. V rámci těchto projektů byla přislíbena investice více než 36,2 mld. Kč a vytvořeno více než 10 tisíc pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o investice v oblasti výroby dopravních prostředků (včetně komponentů), dále o oblast elektronického a elektrotechnického průmyslu, chemického průmyslu, farmacie, strojírenství a textilního průmyslu. V rámci Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 – 2013 bylo v Královéhradeckém kraji podpořeno v rámci programu Inovace – inovační projekt více než 100 projektů s podporou ve výši 2 358 mil. Kč a v rámci programu Potenciál 26 projektů s výší podpory 364 mil. Kč. Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj je rovněž aktivně zapojena do projektu Platformy Investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje, prioritně v rámci oblasti podpory investičního prostředí (např. lákání PZI, péče o stávající investory, podnikatelské nemovitosti a brownfieldy).

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje se věnuje obecně podpoře podnikání s celokrajským pokrytím prostřednictvím svých jednatelství ve všech bývalých okresních městech Královéhradeckého kraje. V rámci své činnosti realizuje poradenské a vzdělávací aktivity zejména členské základně a rovněž svoji činností podporuje exportní aktivity firem z Královéhradeckého kraje.

Svaz průmyslu a dopravy (SPD), regionální zastoupení pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj

SPD je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Zaměřuje se na vytváření optimálních podmínek pro dynamický rozvoj podnikání v ČR, hájení zájmů svých členů, ale také na rozvoj členské základny, do které je zapojeno více než 100 firem se sídlem v Královéhradeckém kraji.

Aktuálně
Archiv aktualit