V oblasti životního prostředí jsou připravovány a realizovány zejména projekty podporované z  Operačního programu Životní prostředí (OPZP). Tyto projekty jsou zaměřeny na  zlepšení tepelně-energetické bilance budov a úspory emisí CO2 veřejných budov v majetku Královéhradeckého kraje. Jedná se o zateplování obálky budovy, výměnu výplní otvorů nebo výměnu kotlů v objektech, které provozují organizace Královéhradeckého kraje (školská zařízení, domovy mládeže, domovy pro seniory či ústavy sociální péče nebo třeba nemocnice). Nedílnou součástí projektových záměrů je zároveň zajištění vyregulování otopných soustav budov a zavedení energetického managementu tak, aby navržené řešení bylo z hlediska provozovatele co nejefektivnější a nejekonomičtější. V programovacím období 2007 - 2013 byly úspěšně ukončeny desítky projektů snížení energetické náročnosti objektů z oblastí školství, zdravotnictví a sociálních služeb, na jejichž realizaci byla získána podpora z OPZP přes 270 mil. Kč.

CIRI úzce spolupracuje v oblasti životního prostředí s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na dalších projektech jako je  implementace celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Cílem této soustavy chráněných území je zabezpečit ochranu druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vyhlášení soustavy Natura 2000 ukládají právní předpisy EU.

Dále jsou připravovány projekty zaměřené na  stabilizaci skalních svahů podél komunikací  v majetku Královéhradeckého kraje. Jedná se zejména o úseky podél komunikací v Krkonoších.

Od roku 2004 pokračuje spolupráce se společností EKO-KOM, a.s. na projektu  „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, který se věnuje zkvalitnění nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji a také podporuje správné třídění odpadů. Partnerem projektu je od roku 2009 také společnost ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. Projekt podporuje správné třídění komunálních odpadů, jejich následné využití a nabízí spousty aktivit pro obce, školy a laickou i odbornou veřejnost. Součástí projektu je informační kampaň, jejímž cílem je zvýšení povědomí obyvatel o problematice třídění a recyklaci odpadů (vč. zpětného odběru elektrozařízení), a to pomocí propagace v regionálním i lokálním tisku, na rozhlasových stanicích, prostřednictvím plakátů, informačních letáků, ve veřejné dopravě a na webových stránkách www.cistykraj.cz.

Z dalších projektů, které již nejsou přímo podpořeny z dotačních titulů, ale jsou realizovány v oblasti životního prostředí z prostředků Královéhradeckého kraje je projekt zaměřený na realizaci úspor energií při provozu budov za použití tzv. metody EPC a implementace energetické normy 50001. Základním principem EPC (Energy Performance Contracting) je garance výsledku, tedy garance na dosažení smluvně sjednané výše úspor.

Zateplení budovy SPŠ Hronov a SPŠ stavební Hradec Králové

Střední průmyslová škola, Hronov
Střední průmyslová škola, Hronov
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové