V oblasti životního prostředí jsou připravovány a realizovány zejména projekty podporované z Operačního programu Životní prostředí. Tyto projekty se soustředí na zlepšení tepelně-energetické bilance budov a úspory emisí CO2 veřejných budov v majetku Královéhradeckého kraje. Jedná se o zateplování a výměny výplní otvorů nebo rekonstrukci či výměnu kotlů na objektech – středních školách, domovech mládeže, nemocnicích, domovech pro seniory či ústavech sociálné péče. 
Mezi úspěšně ukončené projekty patří např. zateplení budov a výměna výplní školských zařízení SŠTŘ Nový Bydžov, SPŠ Nové Město nad Metují, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové, OU a PŠ Hořice. V roce 2012 byly rovněž dokončeny projekty ekologizace zdroje vytápění Oblastní nemocnice Jičín, a.s. - Nemocnice Nový Bydžov a zateplení budovy Interny a hlavní budovy v areálu Oblastní nemocnice Trutnov. Jejich náročnost spočívala mimo jiné i v tom, že všechny stavební práce probíhaly za plného provozu nemocnic.
životni_prostředí_zateplení4
životni_prostředí_zateplení3
životni_prostředí_zateplení2
životni_prostředí_zateplení1
CIRI úzce spolupracuje v oblasti životního prostředí s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na dalších projektech jako je implementace celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Cílem této soustavy chráněných území je zabezpečit ochranu druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vyhlášení soustavy Natura 2000 ukládají právní předpisy EU.
 
Dále jsou realizovány projekty zaměřené na stabilizaci skalních svahů podél komunikací v majetku Královéhradeckého kraje.Jedná se zejména o úseky podél komunikací v podhůří Orlických hor a v Krkonoších (hlavní tah z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna).
životní prostředí svahy4
životni_prostředí_svahy2
životni_prostředí_svahy1
životníi_prostředí_svahy3
Od roku 2004 pokračuje spolupráce se společností EKO-KOM, a.s. na projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj, který se věnuje zkvalitnění nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji a také podporuje správné třídění odpadů. Technická podpora nakládání s odpady je zajišťována nákupem nádob na třídění odpadů do obcí, do škol a také realizací investičních projektů v oblasti odpadového hospodářství, které řeší zejména problematiku nakládání s bioodpadem nebo např. výstavbu sběrných dvorů. Mezi cíle projektu patří i vzdělávání a osvěta zástupců obcí kraje, několik let probíhají i vzdělávací programy pro školy s tématikou třídění odpadů a realizují se mnohé další regionální komunikační aktivity. 
Součástí informační kampaně je uveřejnění inzerátů, zpracování odborných článků, vysílání spotových kampaní v rozhlase, pořádání soutěží pro veřejnost, organizace soutěže obcí a škol, podpora akcí pro veřejnost a další.
životní_prostředí_COCMCK_3
životní_prostředí_COCMCK_4
životni_prostředí_COCMCK2
životni_prostředí_COCMCK1
Z dalších projektů, které již nejsou přímo podpořeny z dotačních titulů, ale jsou realizovány v oblasti životního prostředí z prostředků Královéhradeckého kraje,dále projekt zaměřený na realizaci úspor energií při provozu budov (za použití tzv. metody EPC a implementace energetické normy 50001). Základním principem EPC (Energy Performance Contracting) je garance výsledku tedy garance na dosažení smluvně sjednané výše úspor. V roce 2012 proběhla ve 35 objektech Královéhradeckého kraje realizace energeticky úsporných opatření. Nejčastěji byla provedena montáž individuální regulace systému vytápění, instalace teplených čerpadel či výměna žárovek za úsporné.
Aktuálně
Archiv aktualit