Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF) se zaměřuje především na výzkum a vývoj nových léčiv, lékových forem, drug delivery systémů, biomedicíny (Centrum pro studium léčiv a dalších biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě závažných civilizačních onemocnění, Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém, Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky), klinickou farmacii a farmakoepidemiologii.  Pro firmy a výzkumné organizace je prováděn smluvní výzkum a vývoj např. nových léčiv a lékových forem.  Společně s firmami realizuje také pokročilejší kolaborativní výzkum. Ve spolupráci s firmami a výzkumnými organizacemi podala několik patentů.  FaF má založenu spin-off firmu – AB PHARMA s.r.o. Ve spolupráci s firmami jsou realizovány diplomové (ročně cca 220, z nichž je jich cca 35 vypracováno v zahraničí) a doktorské práce (ročně cca 30, z nichž cca 15 vypracováno ve spolupráci se zahraničím, cca 8 ročně ve spolupráci s firmami). Odborníci z praxe (farmaceutické firmy, nemocnice, aj.) jsou zapojeni do výuky např. průmyslové farmacie, sociální a klinické farmacie, biomedicínských disciplín, atd. FaF realizuje studium/pracovní zařazení zahraničních studentů/pracovníků v rámci doktorského studia a postdoktorandských pozic. FaF má širokou síť mezinárodní vazeb nejenom v zemích EU, ale i po celém světě jak pro stáže zaměstnanců/studentů, tak pro mezinárodní výzkumnou spolupráci. Řada akademických pracovníků je členem předních světových odborných organizací.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové má široké spektrum výzkumných aktivit od základního výzkumu až po prakticky zaměřený výzkum ve třech základních oblastech: (1) oblast civilizačních chorob postihujících kardiovaskulární a gastrointestinální systém, (2) oblast onkologie a hematoonkologie a (3) oblast personalizované medicíny a problematiky stárnutí. Výzkumná kapacita zahrnuje několik set vědeckých pracovníků a více než 250 studentů doktorských studijních programů, z nichž část je zapojena do společného výzkumu s aplikovanou sférou, recipročně fakulta umožňuje mladým vědcům z aplikované sféry studium v doktorských studijních programech.  Fakulta podporuje výměnné stáže studentů a vědců ve výzkumných organizacích i v aplikované sféře na národní i mezinárodní úrovni. Fakulta vytvořila a rozvíjí síť spolupracujících organizací biomedicínského výzkumu na regionální, národní i mezinárodní úrovni a podporuje zapojení vědeckých kolektivů do těchto výzkumných projektů včetně spolupráce s aplikovanou sférou.

Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) se výzkumně zaměřuje především na následující oblasti – (1) bioindikátory v klinické medicíně, (2) onkochirurgie a transplantologie, (3) stárnutí a péče o starou populaci, zlepšení kvality života ve stáří, (4) neurodegenerativní onemocnění (zacílené na vývoj farmakoterapie Alzheimerovy nemoci) a (5) moderní diagnostika - vývoj metod a jejich validace v klinické medicíně. FN HK je velmi aktivní v oblasti smluvního výzkumu, zejména typu klinické hodnocení léčiv a laboratorní hodnocení, jak pro tuzemské tak zahraniční farmaceutické firmy (každoročně probíhá obvykle více než 230 klinických hodnocení a laboratorních studií). Dalšími oblastmi smluvního výzkumu jsou syntéza potenciálních léčiv na zakázku, optimalizace materiálů pro aplikaci ve zdravotnictví, přístrojů a nástrojů pro lékařské použití atd. FN HK je majitelem 6 patentů a 2 užitných vzorů a každoročně přihlašuje 2-3 perspektivní výsledky výzkumu k průmyslově právní ochraně. FN HK zaměstnává čistě na výzkum celkem 28,27 FTE, přičemž ale většina zaměstnaných lékařů má ve své náplni práce i výzkum. Ve FN HK působí ročně několik desítek doktorandů ze všech královéhradeckých fakult. FN HK výzkumně spolupracuje s celou řadou významných zahraničních pracovišť a její zaměstnanci jsou členové předních světových odborných organizací.   

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové odvozuje svoje zaměření od potřeb Armády České republiky, a soustředí se především na ochranu před účinky biologických a chemických zbraní. Výzkumné projekty v biologické oblasti jsou zaměřeny na metody detekce vysoce nebezpečných biologických agens a vývoj preventivních i terapeutických vakcín. V oblasti toxikologie a ochraně proti chemickým zbraním jsou prioritami vývoj antidot, moderní způsob jejich aplikace, analýzy účinku chemických agens na živé systémy a detekce otravných látek ve vodě. Třetí pilíř výzkumu je zaměřen na ochranu proti jaderným zbraním, zejména biodozimetrie. Fakulta spolupracuje s několika domácími firmami v oblasti CBRN výzkumu a s množstvím jak domácích, tak i zahraničních akademických a vojenských institucí.  Akreditované doktorandské studium je realizováno v 8 oborech primárně zaměřených v souladu se směry výzkumu.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. se zabývá problematikou ovocnářského výzkumu a vývoje u většiny ovocných druhů se zaměřením na tvorbu nových odrůd s využitím detekce genových markerů, ozdravováním jádrovin a peckovin biotechnologickými metodami, inovacemi pěstitelských technologií se zaměřením na snížení vstupu cizorodých látek do ekosystému sadu a životního prostředí a vývoj metod integrované produkce a organických systémů pěstování hospodářsky významných ovocných druhů. Pro smluvní partnery zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti testování nových přípravků, odrůd, pěstitelských systémů, ozdravovacích metod se zaměřením na bezvirózní primární zdroje. Ústav v rámci „Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin v ČR“ uchovává a hodnotí v polních kolekcích 2300 odrůd většiny ovocných druhů.  Dlouhodobě spolupracuje s významnými výzkumnými organizacemi v ovocnářsky vyspělých zemích. Je zapojen do mezinárodních projektů FP7 EU-Kontakt II-LH11134, COST FA1104, FP7-KBBE-2010-4, EUPHRESCO II. Na národní úrovni řeší projekty MZE, MŠMT, MK a TA ČR. Zajišťuje vzdělávací, osvětovou, poradenskou a publikační činnost i úkoly pro instituce státní správy. Cyklicky jsou vydávány certifikované metodiky pro ovocnářskou praxi. Na základě mezinárodních dohod se nově vyšlechtěné odrůdy testují v odlišných podmínkách zemí EU i světa. Dosud bylo ve Státní odrůdové knize zaregistrováno 34 odrůd jabloní, 23 odrůd třešně, 7 odrůd hrušně, 3 odrůdy slivoně a 2 odrůdy meruňky. Dalších 21 odrůd je v současném období v registračním řízení. V současné době je v ústavu 60,4 přepočtených VaV pracovníků. Ve spolupráci s univerzitami  je v ústavu zapojeno do doktorandského studia 8 studentů z toho je 6 zaměstnanců. V magisterském studiu je zapojen 1 zaměstnanec a 1 studium úspěšně dokončil. V ústavu jsou realizovány 2 bakalářské práce a 10 prací diplomových.  V rámci realizace projektu OP VaVpI se vybraní výzkumní pracovníci zúčastňují zahraničních stáží.

Univerzita Hradec Králové (UHK) se ve výzkumných aktivitách profiluje především přes Fakultu informatiky a managementu (např. aplikace ICT v průmyslových provozech (chytré sítě v energetice), multi-agentové systémy) a poměrně mladou Přírodovědeckou fakultu (např. aplikovaná matematická fyzika, senzory, snímání chování lidského těla (spolupráce s firmou LINET, IKEM), organická a analytická chemie).

Přírodovědecká fakulta UHK se zaměřuje mj. na výzkum nových léčiv (v současné době např. příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci; výzkum modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu intoxikací organofosforovými pesticidy), potravinových doplňků, na výzkum toxikologie (např. analýza toxinů v potravinách) a oblast šlechtitelství ve spolupráci s domácími a zahraničními partnery, a dále na vývoj diagnostických lékařských přístrojů (aplikace fyziky, testování senzorů, zpracování signálů, netradiční matematické metody zpracování dat apod. (v současné době např. neinvazivní měření rychlosti pulsní vlny po aortě)). Ve spolupráci s firmami a výzkumnými pracovišti bylo podáno několik patentů: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. a kol. patent: Inhibitory amyloid vázající alkoholdehydrogenasy (ABAD), doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. a kol. patent: Potravní doplněk a jeho způsob výroby, nadějné je vyústění tradiční spolupráce s firmou Linet do dalších významných aplikovaných výsledků.

Fakulta informatiky a managementu UHK se zaměřuje mj. na zpracování rozsáhlých datových souborů, softwarová řešení, aplikace znalostních a mobilních technologií v různých oborech, smart senzory a jejich aplikace. Nově zahájen výzkum a vývoj v oblasti propojeni ICT a biomedicíny - směr excelence a úkol nově založeného Centra základního a aplikovaného výzkumu FIM.  Zde jde o cloudová řešení v biomedicíně, paralelní výpočty, umělé neuronové sítě, vývoj  medical devices apod.). Podán patent Ing. Petr Šuba, Ing. Jan Matyska: Řešení připojení senzorů s využitím stávající elektroinstalace. Rozsáhlá je spolupráce s firmami hradeckého IT klastru. Výzkum je podle možností prováděn s výzkumnými pracovišti a firmami regionu, ale i s dalšími subjekty zahraničními na základě rozsáhlého portfolia mezinárodních smluv.

Výzkum na fakultách UHK je realizován na základě smluvní spolupráce a v rámci řešení vybraných vědeckých grantů od různých poskytovatelů TAČR, MPO, MŠMT (program COST CZ), spolupráce ČR a USA (program MŠMT KONTAKT II), apod. Samozřejmostí je zapojení magistrů a zejména studentů DSP na UHK do výzkumu a účast domácích i zahraničních odborníků z praxe na výuce, výzkumu i v rámci přípravy diplomových/ disertačních prací. Významným aktivitám se věnuje ¾ pracovníků UHK. Na UHK je v současné době 166 studentů DSP.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. má na území Královéhradeckého kraje detašované pracoviště v Novém Hrádku. Jedná se o unikátní Laboratoř gnotobiologie, kde se základní výzkum soustřeďuje na význam střevní mikrobioty na vývoj civilizačních onemocnění jako jsou idiopatické střevní záněty, alergie, ateroskleróza, nádorová onemocnění a diabetes.  Vynikající výsledky dosahuje při studiu vývoje subpopulací T a B lymfocytů v ontogenezi prasat. Gnotobiologická laboratoř je jediným pracovištěm ve střední Evropě, kde se chovají bezmikrobní a gnotobiotická zířata (zvířata osazená známými druhy bakterií), která spolupracuje se špičkovými pracovišti v Evropě a v USA. Na pracovišti vypracovávají studenti bakalářské, diplomové a dizertační práce. V laboratoři se řeší projekty podporované Grantovou agenturou České republiky, MŠMT a MMR. V rámci přeshraniční spolupráce s Polskou republikou realizuje projekt  Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta a Pylové a potravinové alergie neznají hranice. Výzkumná organizace provádí také smluvní výzkum.

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. - pobočka Hradec Králové se specializuje komplexně na radiační ochranu, vývoj progresivních detekčních metod ionizujícího záření, na aplikovaný výzkum pro potřeby státu a to zejména výzkum bezpečnostní i výzkum pro dozorovou a správní činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky. V rámci výzkumu v tomto oboru spolupracuje s ústavy a firmami podobného zaměření, provádí vzdělávání v oblasti radiační ochrany, pořádá kurzy podle Atomového zákona nutné pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků RO, organizuje stáže pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA).

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i - pobočka Kostelec nad Orlicí se zabývá aplikovaným výzkumem využití potenciálu užitkovosti prasat, ve směru intenzity a efektivity reprodukčních a produkčních vlastností. Oddělení je zapojeno do programu ochrany genetických zdrojů jako specializované pracoviště pro kryokonzervaci spermatu a dalších biologických materiálů.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno (VS Opočno) se zabývá aplikovaným výzkumem, poradní a expertizní činností v oboru pěstování lesa, a to s celostátní působností a pro všechny uživatele, správce a vlastníky lesa. Ve spolupráci s veřejnými i privátními vlastníky a dalšími lesnickými subjekty jsou realizovány výzkumné projekty národních agentur (např. NAZV, TAČR). Další formou spolupráce je smluvní výzkum a vývoj, např. pro VLS, s.p. nebo LČR, s.p. Mezi hlavní výstupy aplikovaného výzkumu realizovaného VS Opočno patří kromě klasických vědeckých a odborných publikací (články, knihy) také ověřené technologie, certifikované metodiky a mapy, výsledky promítnuté do právních norem, softwary a užitné vzory.  Důležitou součástí aktivit VS Opočno je i transfer poznatků výzkumu do praxe formou expertní a poradenské činnosti, pořádáním seminářů, exkurzí a instruktáží včetně poskytování odborných materiálů na webových stránkách.  Pracovníci stanice jsou zapojeni do aktivit mezinárodních lesnických organizací IUFRO a EFI a podílejí se na výuce studentů a vedení doktorandů FLE ČZU v Praze a LDF MENDELU v Brně. Aktuální poznatky výzkumu jsou také předávány při pedagogickém působení na ČLA v Trutnově.  Na VS Opočno pracuje v současnosti 14 VaV pracovníků včetně 1 doktoranda.

Česká zemědělská univerzita

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje, Okresní agrární komora Hradec Králové, Okresní agrární komora Jičín a Česká lesnická akademie Trutnov zajišťují v konzultačních střediscích v Hradci Králové, Trutnově a Jičíně pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze bakalářské a magisterské studium v oborech zaměřených na veřejnou správu, administrativu, regionální rozvoj, lesnictví a rozvoj venkovského prostoru. Obory jsou garantovány Provozně ekonomickou fakultou a Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Předpokládaný stav studentů v akademickém roce 2014-2015 je cca 800.

Aktuálně
Archiv aktualit