Níže je uveden výčet aktuálních analýz, průzkumů a strategických dokumentů relevantních pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v Královéhradeckém kraji:

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SRK)

Jedná se o základní krajský strategický dokument, který v širším zaměření definuje strategické oblasti a cíle rozvoje regionu. Na něj navazuje tříletý Program rozvoje kraje, který rozpracovává cíle do úrovně opatření. Oblast výzkumu, vývoje a inovací je zahrnuta do strategické oblasti Konkurenceschopnost a inovace. Strategie je naplňována projekty širokého spektra regionálních klíčových hráčů. Je prováděn pravidelný roční monitoring a následná evaluace v 2-3 letých cyklech.

 

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2015 (RIS)

RIS je dokumentem s úzkou vazbou na RIS3. V posledních měsících byly zahájeny práce na aktualizaci tohoto dokumentu do roku 2020 s využitím přístupu RIS3. Je potřeba sladit její strukturu s definovanými krajskými horizontálními tématy a vertikálními specializacemi, upgradovat systém monitoringu a evaluace, reflektovat více na pozici výzkumného a inovačního systému Královéhradeckého kraje v národním a evropském kontextu a také na zaměření budoucích národních a mezinárodních finančních zdrojů.

 

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje z hlediska výzkumu, vývoje a inovací

Cílem tohoto dokumentu je více oborově prozkoumat výzkum a inovační podnikání v rámci kraje. Jeho závěry jsou jedním ze vstupů do procesu implementace RIS3. Typickou charakteristikou kraje je identifikovaná různá oborová struktura excelence ve výzkumu (life sciences / biomedicína, zemědělské vědy, ICT) a  inovačním podnikání (automotive, strojírenství, textil, gumárenství, elektronika, elektrotechnika). Navrhovaná průřezová opatření, která poslouží jako zásobník pro akční plán aktualizované krajské RIS, se soustředí primárně na lidské zdroje ve výzkumu, vývoji a inovacích (kvalita, mobilita, podnikavost), transfer technologií, internacionalizaci a služby pro podniky a výzkumné organizace.

 

Průzkum podnikatelského prostředí ve městě Hradec Králové

Jedná se o podkladový průzkum pro potřeby aktualizace městského strategického plánu do roku 2030. Obsahuje velmi cenné názory ze strany podnikatelů sídlících v krajské metropoli (např. klesající kvalita absolventů SŠ a VŠ, struktura učebních oborů často neodpovídající požadavkům potenciálních zaměstnavatelů, pasivní přístup města k podnikatelům, absence průmyslové zóny ve městě …) využitelné pro návrhovou část annexu.

 

Níže je uveden přehled existujících podpůrných schémat v Královéhradeckém kraji:

Název schématu, podpory, projektu

Kdo je financuje, kdo realizuje

Finanční alokace v posled. 2 letech

Stručné hodnocení – pro koho, výsledky, přínosy

Inovační vouchery

Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje

 

realizuje Centrum investic, rozvoje a inovací

2 mil.

Dosud omezeno na firmy a VO z kraje. Podpořeno 15 projektů. Většina projektů navazovala na již existující spolupráci. VO i firmy spolupracují více se subjekty mimo kraj; nutno umožnit tyto spolupráce v příštích výzvách.

Koordinovaná mezinárodní výzva v rámci projektu FP7 ERANET CROSSTEXNET www.crosstexnet.eu

Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje

 

realizuje Centrum investic, rozvoje a inovací

1,5 mil.

Unikátní propojení 18 financujících veřejnoprávních institucí z celé EU. Kraj podpořil textilní výzkumnou firmu jako člena mezinárodního výzkumného konsorcia se zaměřením na nehořlavé textilie. Zajímavý nástroj pro internacionalizaci krajských VO a firem. 

Stipendia žákům středních škol v technických oborech

Královéhradecký kraj

10 mil. Kč (5 mil. ročně)

Pravidelný nástroj. V posledních třech letech podpořeno 1300 žáků ročně.

Skauting pro investory

Technologické centrum Hradec Králové (TCHK)

1 mil Kč

TCHK vyhledává ICT firmy k zainvestování. Mandátní smlouva s investory. V případě úspěšného vstupu realizace success-fee. Zprostředkovány vstupy do 2 start-upů.

Coolworking

www.coolworking.cz

Technologické centrum Hradec Králové + ČSOB/ERA

Provozní náklady orientačně 1 mil Kč ročně.

Nově otevřený co-workingový prostor v Hradci Králové. Podpora podnikavosti studentů a rozvoje krajské start-up komunity.

MIC MINUTES – pitch prezentace inovativních záměrů před investory

Technologické centrum Hradec Králové jako Microsoft inovační centrum

-

Dosud omezeno pouze na ICT. Rozvoj netechnických kompetencí a podnikavosti. Možnost využít v jiných oborech dle krajské specializace.

Podnikatelský inkubátor

Technologické centrum Hradec Králové

2-3 mil Kč ročně

Převážně zasídleny ICT firmy. Vygenerováno přes 100 pracovních míst.

Centrum transferu biomedicínských technologií

Fakultní nemocnice Hradec Králové

-

Nově založené CTT. Poskytuje sdílené služby TT pro 3 výzkumné organizace v biomedicíně. Možný best practise sdílených služeb v rámci kraje.

Historicky byl iniciátorem podpůrných schémat, která přesahují hranice jedné instituce, Královéhradecký kraj společně s regionální rozvojovou agenturou a dále Technologické centrum Hradec Králové s podporou města Hradce Králové. Krajské výzkumné organizace postupně využily možností financování zdroji EU a realizují na projektové bázi aktivity týkající se mobility post-doktorandů, využívání proof-of-concept nebo založení sdíleného centra pro transfer technologií.

Aktuálně
Archiv aktualit