Základními pilíři fungujícího systému energetického managementu jsou lidé, systémy a technologie. Projekt Královéhradeckého kraje s názvem „Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji“ je zaměřen na další rozvoj zavedeného a certifikovaného systému a jeho jednotlivé aktivity jsou zaměřeny právě na rozvoj jeho základních pilířů.
Cílem klíčové aktivity je:
1 - Systém evidence spotřeb je pořízení informačního systému, který bude nejen uživatelsky příjemnější, ale zejména bude umožňovat provádět přesnější porovnání energetické hospodárnosti jednotlivých budov pomocí koeficientu energetické hospodárnosti EnPI v závislosti na zvolených energetických faktorech. Součástí systému evidence spotřeb bude Kalendář revizí se základním přehledem zákonem daných lhůt pro provádění kontrol a revizí na zařízeních, která mají souvislost s energiemi.
2 - Dálkové odečty spotřeb energií zvýší kvalitu dat a usnadní jejich analýzu, protože umožní podrobně zkoumat spotřebu a současně shromažďovat data z odečtů. V aktivitě je plánováno různým technickým způsobem zajistit dálkový odečet pro tyto druhy energie – elektřina, plyn, voda a teplo. V současné době se jedná o 1 065 sledovaných fakturačních měřidel. V rámci aktivity se předpokládá instalace odečítací jednotky u 206 měřidel a pořízení 113 komunikačních bran pro přenos dat.
3 - Vytvoření e-learningového vzdělávacího modulu včetně manuálu, vytvoření Desatera energetického manažera a zahrnuje také vzdělávání v oblasti energetického managementu pro všechny členy týmu EnMS.

Cílem projektu je rozvoj stávajícího systému hospodaření s energií dle požadavků normy ISO 50001:2018 (ČSN EN ISO 50001:2019), odstranění slabých míst současného systému sběru dat spotřeb energií, získání efektivního nástroje pro sledování spotřeb energií a plánování cílů, zefektivnění práce krajského týmu EnMS a odpovědných osob v organizacích, zefektivnění a zkvalitnění vyhodnocování spotřeb energií s dopadem na plánování a neustálé zlepšování (snižování) spotřeb energií.

Vznikne nový evidenční systém spotřeb energií, který bude nejen uživatelsky příjemnější, ale zejména bude umožňovat provádět přesnější porovnání energetické náročnosti jednotlivých budov v závislosti na zvolených energetických faktorech a to jak na měsíční, tak roční bázi a současně bude nástrojem pro vyhodnocení energetického managementu pro zvolené období (předpoklad 1 rok) a nastavení cílů na nové období. Zavedením dálkových odečtů získá KHK efektivní nástroj pro on-line sledování spotřeb; zavedením kalendáře revizí získá systém na plánování a kontrolu zařízení, která podléhají zákonným kontrolám ze strany externích odborníků. KHK získá efektivní způsob vzdělávání týmu systému energetického managementu včetně manuálu pro rychlou orientaci v povinnostech energetického manažera organizace. Pomocí odborných školení a účastí na seminářích a oborových veletrzích budou moci krajský energetik a odborný konzultant pro energetiku sledovat technický pokrok a nové trendy v rychle se rozvíjejícím oboru energetiky a budou informováni o všech legislativních změnách v oboru. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.