CIRI zpracovává pro Královéhradecký kraj koncepční dokumenty a celou řadu podpůrných analytických prací v rámci strategického plánování v regionu. Základním rámcovým strategickým dokumentem je Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020, která je jednou z předběžných podmínek čerpání dotací v programovém obdoví 2014 - 2020 na regionální úrovni. Navazujícím dokumentem je Program rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2014 - 2016 a na roky 2017 - 2020, který se v současné době zpracovává (viz níže). Současně je v procesu příprav rovněž Zpráva o naplňování strategie rozvoje kraje. Povinnost vyhotovit tuto zprávu ukládá Královéhradeckému kraji nově Zákon o regionálním rozvoji 248/2015 Sb.
 
V současné době se Královéhradecký kraj za odborné podpory CIRI začíná aktivně připravovat na nové programové období 2021+.

Informace k tvorbě Programu rozvoje KHK 2017 - 2020

1. 3. 2017: Byly dokončeny pracovní verze aktuálních podkladů pro tvorbu Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020: Vyhodnocení čerpání evropských a krajských dotací na území KHK 2014 - 2016, Vyhodnocení absorpční kapacity KHK na základě Regionální akčního plánu KHK, Vybrané indikátory socioekonomického vývoje KHK v období 2010 - 2015 ve srovnání mezi kraji ČR a Témata Programového prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 v kontextu strategického plánování regionu.

Pracovní verze opatření Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020 postoupených k připomínkování odborům KÚ Královéhradeckého kraje, pracovním skupinám RSK a dalším subjektům (březen/duben 2017)
Prezentace přípravy Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020 pro Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (7. 4. 2017).
12. 4. 2017: Opatření Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020 se zapracovanými připomínkami prvního kola připomínkování. Návrh indikátorové sestavy a Strategická mapa kraje. Určeno dalšímu připomínkování do 1. 5. 2017.
12. 5. 2017: Připomínky z druhého kola připomínkování návrhu Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020 byly prodiskutovány a zapracovány. Dokument byl představen zástupcům obcí a regionů v rámci okresních setkání a poté byl předložen Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Následně byl předložen Radě Královéhradeckého kraje. Na výboru bude projednán 19. 5. 2017, na radě pak 29. 5. 2017. Souběžně s PRK 2017 - 2020 byl této proceduře postoupen dokument Zpráva o uplatňování strategie rozvoje kraje v polovině programového období EU dle §12 zákona 298/2015 Sb.
Základní výchozí dokumenty:
Další aktivity v oblasti rozvoje kraje najdete rovněž na webových stránkách KHK.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.