Sociální oblast

Připravované dotační projekty v sociální oblasti cílí do infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb v regionu a deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.

Projektové záměry jsou v souladu a vychází z cíle Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb – Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 v oblasti služeb pro osoby s postižením: priorita 2, cíl 2.1: Zvýšit dostupnost služeb pro dospělé osoby s postižením umožňujících život v běžné komunitě a Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 – 2023.

Snahou je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociálnímu začleňování osob s postižením vybudováním zázemí pro poskytování pobytových služeb sociální péče komunitního charakteru. S náležitou podporou pak mohou tito lidé žít v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život, zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak je to obvyklé pro jejich vrstevníky.

V programovacím období 2007 - 2013 byla transformace zařízení (stavební projekty) součástí podpory z Integrovaného operačního programu. Bylo schváleno 22 transformačních plánů a 41 projektů deinstitucionalizace ve výši cca 1 mld. Kč (celá ČR). Strategické dokumenty dokládají potřebu další deinstitucionalizace.

V programovacím období 2014 – 2020 jsou investiční projekty podporovány z Integrovaného regionálního operačního programu, oblast intervence 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, kde je možné realizovat aktivity spojené s nákupem pozemků a následnou výstavbou rodinného domu či přímo nákup rodinného domu s jeho následnou rekonstrukcí a vybavením.