Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I

Zvýšení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím zlepšení a rozvíjení krajského inovačního systému s důrazem na progresivní obory a spolupráci klíčových aktérů.
 Název projektu:

Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I

 Registrační číslo projektu:  CZ.02.01.02/00/22_009/0003506
Doba realizace:  1.1.2023 - 31.12.2026
 Žadatel:  Královéhradecký kraj
 Partner projektu:  Centrum investic, rozvoje a inovací
 Rozpočet projektu:   57 670 311,27 Kč

Stručné informace o projektu:

Projekt kontinuálně navazuje na realizované projekty Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje I (SA KHK I) a Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II (SA KHK II). Projekt je, stejně jako předchozí realizované projekty, zaměřen na systematickou realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji v souladu s naplňováním vize RIS3 strategie "Královéhradecký kraj – konkurenceschopný region s rozvinutým inovačním podnikáním, excelentním výzkumem a kvalifikovanými lidmi", a to na bázi řízení tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí. Prostřednictvím provázaných projektových aktivit bude krajský výzkumný a inovační systém komplexně rozvíjen a propagován na základě partnerství klíčových hráčů výzkumu, aplikační sféry, vzdělávacích institucí a veřejného sektoru. 

Cíle projektu:

Cílem projektu je na základě znalostí inovačního prostředí regionu dále reagovat na aktuální podněty klíčových stakeholderů a realizovat aktivity k propojení krajských subjektů, které jsou místem působení cílových skupin a působí v oblasti vzdělání, výzkumu, vývoje a inovací. Tyto subjekty navíc přímo i nepřímo přispívají k rozvoji krajského inovačního systému a je tak vhodné řešit aktivně jejich identifikované potřeby z pozice Královéhradeckého kraje, např. odbouráváním bariér, které umožní cílové skupině věnovat více času činnostem, které vedou ke zvyšování konkurenceschopnosti regionu, a to s nižším administrativním, legislativním i jiným zatížením. Smart akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I bude reagovat na společenské mise RIS3 skrze konkrétní nástroje typu vzdělávání a konkrétní finanční nástroje na krajské úrovni.

Aspekty přispívající k dosažení výše zmíněného cíle

  • Konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje je založena na mezinárodně úspěšných firmách s aktivní účastí v nadnárodních platformách a mezinárodních projektech, jejichž produkce je postavena především na inovacích.
  • Výzkumná sféra je klíčovým partnerem pro aplikační sféru Královéhradeckého kraje a výzkumné organizace poskytují klíčové vstupy pro inovační aktivity subjektů v Královéhradeckém kraji. V Královéhradeckém kraji se daří navazovat nové mezioborové spolupráce výzkumných organizací a firem, což je důležitým faktorem při identifikaci nových možností rozvoje v identifikovaných RIS3 doménách v regionu.
  • Na základě mapování a provedených analýz jsou průběžně identifikovány problémy a potřeby aplikační sféry v oblasti lidských zdrojů, k jejichž řešení přispívá vzdělávací sféra v Královéhradeckém kraji, která je založená mimo jiné na podpoře talentovaných jedinců, podpoře spolupráce škol a firem a realizaci kariérového poradenství. Díky propagaci brandu Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu a inovací
    umíme talentované jedince v regionu nejen udržet, ale také je do něj přilákat.
  • Realizace EDP procesu je kontinuálně zajišťována prostřednictvím formálně ustanovených krajských RIS3 struktur a výsledky získané v rámci tohoto procesu jsou přenášeny do politik Královéhradeckého kraje.
Kontaktní osoby
RIS3 manager
Ing. Daniela Antropiusová
místnost:RADNICE a. s., Velké náměstí 1/3mobil:+420 720 026 499
e-mail:antropiusova@cirihk.cz
EU+MŠMT Barevné