Smart Akcelerátor Královéhradeckého kraje

Zvýšení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím zlepšení a rozvíjení krajského inovačního systému s důrazem na progresivní obory a spolupráci klíčových aktérů.
 Název projektu:  Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II
 Registrační číslo projektu:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0015065
Doba realizace:  1.10.2019 - 31.12.2022
 Žadatel:  Královéhradecký kraj
 Partner projektu:  Centrum investic, rozvoje a inovací
 Rozpočet projektu:   24 976 977,30 Kč

Stručné informace o projektu:

Projekt je zaměřen na systematickou realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji v souladu s naplňováním vize RIS3 strategie "Královéhradecký kraj - konkurenceschopný region s rozvinutým inovačním podnikáním, excelentním výzkumem a kvalifikovanými lidmi", a to na bázi řízení tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je propojit aktivity krajských subjektů působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které přispívají k rozvoji krajského inovačního systému a z pozice Královéhradeckého kraje aktivně řešit identifikované problémy, které brání zvyšování konkurenceschopnosti regionu.

K dosažení výše zmíněného přispějí dílčí cíle, kterými jsou:

 • Konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje je založena na mezinárodně úspěšných firmách s aktivní účastí v nadnárodních platformách a mezinárodních projektech, jejichž produkce je postavena především na inovacích.
 • Výzkumná sféra je klíčovým partnerem pro aplikační sféru Královéhradeckého kraje a výzkumné organizace poskytují klíčové vstupy pro inovační aktivity subjektů v Královéhradeckém kraji. V Královéhradeckém kraji se daří navazovat nové mezioborové spolupráce výzkumných organizací a firem, což je důležitým faktorem při identifikaci nových možností rozvoje v identifikovaných RIS3 doménách v regionu.
 • Na základě mapování a provedených analýz jsou průběžně identifikovány problémy a potřeby aplikační sféry v oblasti lidských zdrojů, k jejichž řešení přispívá vzdělávací sféra v Královéhradeckém kraji, která je založená mimo jiné na podpoře talentovaných jedinců, podpoře spolupráce škol a firem a realizaci kariérového poradenství. Díky propagaci brandu Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu a inovací umíme talentované jedince v regionu nejen udržet, ale také je do něj přilákat.
 • Realizace EDP procesu je kontinuálně zajišťována prostřednictvím formálně ustanovených krajských RIS3 struktur a výsledky získané v rámci tohoto procesu jsou přenášeny do politik Královéhradeckého kraje.
 1. Klíčové aktivity projektu:
 • Základní tým a jeho aktivity budou navazovat na činnosti projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje I. Cílem je komplexní podpora rozvoje inovačního a výzkumného prostředí v kraji, tedy zajistit kapacitu v podobě sdíleného týmu pracovníků žadatele a finančního partnera projektu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS3, potažmo k realizaci nástrojů podporujících spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu, vývoje a inovačního podnikání.
 • Vzdělávání je zaměřeno na zvyšování kvalifikace cílových skupin projektu. Smyslem je vybudovat v Královéhradeckém kraji stabilní tým složený ze členů základního týmu a odborných pracovníků kraje, jehož úlohou bude dlouhodobě podporovat rozvoj inovačního prostředí v kraji a dále zajistit naplnění cílů krajské RIS3 strategie.
 • Mapování poskytne průběžný přehled o vývoji krajského inovačního a výzkumného systému na základě analytických podkladů, které budou využívány pro řízení implementace krajské RIS3 strategie (na základě zjištěných změn, potřeb a dopadu intervencí do území), a modifikaci stávajících nebo návrh nových intervencí.
 • Asistence nabídne finanční prostředky na přípravu projektů, které byly zařazeny Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje do Akčního plánu krajské RIS3 strategie jako strategické intervence. V rámci přípravy strategických intervencí dohlíží Krajský RIS3 developer na soulad přípravy projektu se schválenou projektovou fiší.
 • Marketingová a komunikační strategie kraje má za cíl rozšíření působnosti a vlivu sdílené Regionální inovační značky (RIZ) +inovace, potažmo posílení povědomí o Královéhradeckém kraji jako o regionu se silným VaVaI potenciálem, ideálním místem k navázání spolupráce napříč akademickým i aplikačním sektorem, s přesahem za hranice regionu.
 • Řízení projektu - aktivita bude zabezpečena pracovním týmem, který zajistí všechny činnosti související s administrací projektu. Cílem klíčové aktivity je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu, což umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu.
Kontaktní osoby
RIS3 koordinátor
Ing. Pavel Šubrt
místnost:4c-N3.444mobil:+420 702 210 109
e-mail:psubrt@kr-kralovehradecky.cztelefon:+420 495 817 284
RIS3 manažerka
Mgr. Jana Žaludová
místnost:N2.07mobil:+420 725 352 237
e-mail:zaludova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 810
OP_VVV