Zvýšení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím zlepšení a rozvíjení krajského inovačního systému s důrazem na progresivní obory a spolupráci klíčových aktérů.

 Registrační číslo projektu:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741
 Název projektu:  Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje
 Doba realizace:  1. 4. 2016 – 30. 9. 2019
 Žadatel:  Královéhradecký kraj
 Partner projektu:  Centrum investic, rozvoje a inovací
 Rozpočet projektu:   20 666 239,77 Kč (85% EU, 15% KHK)

Stručné informace o projektu:

Projekt je zaměřen na systematickou realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji v souladu s naplňováním vize RIS3 strategie Královéhradeckého kraje, která určuje prioritní obory a cíle kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Projekt přispěje k naplňování těchto cílů, kterými jsou zvyšování inovační výkonnosti firem, propojovaní akademické a firemní sféry, orientace výzkumu na aplikace, rozvoji lidských zdrojů tak, aby lépe odpovídaly požadavkům trhu práce a propagace regionu a jeho klíčových hráčů.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím rozvoje krajského inovačního systému na bázi entrepreneurial discovery procesu, s důrazem na posílení progresivních oborů v Královéhradeckém kraji a vytvoření vhodných podmínek pro efektivní spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou podpořenou fungující sítí zprostředkujících institucí výzkumu a vývoje.

K dosažení výše zmíněného přispějí dílčí cíle, kterými jsou:

  1. Zajistit kapacitu a klíčové kompetence k implementaci agendy RIS3 prostřednictvím stabilně fungujícího realizačního týmu, který je schopen realizovat aktivity v rámci rozvoje inovačního systému kraje, vyhledávat a podporovat místní lídry a odborníky v relevantních oborech a podpořit vznik partnerských vazeb v kraji (např. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, tematické inovační platformy dle domén specializace RIS3).
  2. Zvyšovat odborné kompetence a znalosti klíčových partnerů v kraji ve vazbě na zvolené cíle RIS3 strategie Královéhradeckého kraje a její specifické domény.
  3. Nastavit systém pro sledování vývoje a změn krajského inovačního systému a v závislosti na tomto vývoji navrhovat nové, případně přizpůsobovat stávající intervence v souladu s RIS3.
  4. Podpořit realizaci projektových záměrů veřejných subjektů, které mají potenciál významně ovlivnit krajský inovační systém. V rámci tohoto cíle připravit vlastní dotační nástroj určený na přípravu těchto významných projektů.
  5. Vybudovat silný sdílený marketingový brand Královéhradeckého kraje pro oblast výzkumu a inovací (podpořený marketingovou strategií a konkrétními nástroji propagace), který je pozitivně přijímán/propagován všemi klíčovými partnery uvnitř regionu i subjekty mimo region.

Klíčové aktivity projektu:

Základní tým - v rámci aktivity vznikne a bude rozvíjena výkonná jednotka, která bude zajišťovat komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji. Základní tým zajistí aktualizaci a projednání krajské RIS3 strategie včetně akčního plánu, konání krajských inovačních platforem a zejména přípravu strategických intervencí v kraji.

Vzdělávání - aktivita je zaměřena na odborné vzdělávání zaměřené na zvyšování kvalifikace cílových skupin projektu. Cílem aktivity je vybudovat v Královéhradeckém kraji stabilní tým složený ze členů základního týmu a odborných pracovníků kraje, jehož úlohou bude dlouhodobě podporovat rozvoj inovačního prostředí v kraji a dále zajistit naplnění cílů krajské RIS3 strategie.

Mapování - aktivita je zaměřena na nastavení metodiky a realizaci průběžného mapování inovačního prostředí/systému Královéhradeckého kraje, jehož závěry budou využity pro aktualizaci krajské RIS3 strategie, zpřesňování domén specializace, modifikaci stávajících a navrhování nových aktivit.

Asistence - aktivita je zaměřena na zvýšení schopnosti veřejných subjektů působících v Královéhradeckém kraji připravit do stadia realizovatelnosti projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které budou naplňovat cíle RIS3 strategie Královéhradeckého kraje.

Propagace - v rámci aktivity bude participativní metodou připravena a realizována marketingová strategie a komunikační plán včetně sdíleného brandu pro oblast výzkumu a inovací.

Řízení projektu - aktivita bude zabezpečena pracovním týmem, který zajistí všechny činnosti související s administrací projektu. Cílem klíčové aktivity je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu, což umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu.

Kontaktní osoby:

 Ing. Pavel Šubrt  Daniel Všetečka, MSc.
 RIS3 koordinátor  RIS3 manažer
 psubrt@kr-kralovehradecky.cz  vsetecka@cirihk.cz
 
OP_VVV
Aktuálně
Archiv aktualit