Potřeby obyvatel, které je potřeba řešit prostřednictvím sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje se vyvíjí.
Narůstá počet obyvatel s mentálním postižením, kteří vyžadují podporu v přirozeném prostředí za pokud možno nejnižší podpory sociálních služeb, poptávka není uspokojena. V síti služeb sociální prevence je řada uživatelů, kteří jsou připraveni na přechod do služeb s nižší mírou podpory či na trh práce nebo bydlení.
V souvislosti se zkracováním hospitalizace osob s duševním onemocněním, plánovaným snížením počtu lůžek v rámci transformace psychiatrické péče, rostoucím počtem osob s duševním onemocněním i v důsledku vyčleňování osob s duševním onemocněním z rodin se zvyšuje potřeba podpory fungování osob s duševním onemocněním v přirozeném prostředí, dochází k sociálnímu vyloučení těchto osob. Na území Královéhradeckého kraje je řada osob předlužených, osob, jejichž způsob života a životní návyky vedou ke konfliktu se společenskými normami, osob opakovaně či dlouhodobě nezaměstnaných, osob navracejících se z výkonu trestu odnětí svobody, osob opouštějících institucionální zařízení, osob žijících v nestandardním bydlení. U těchto osob dochází k recidivě, trestné činnosti, setrvání či prohlubování sociálního vyloučení.
Rodiny pečující o malé děti, rodiče samoživitelé nemají dostatečné rodičovské kompetence k zajištění všech funkcí rodiny. Dochází tak k prohlubování sociálního vyloučení rodin, dospívající členové rodin pak mají problém s dokončením primárního či sekundárního stupně vzdělávání a začleněním na trh práce. Situace v rodině vyžaduje stabilizaci a posílení schopností v oblasti výchovy a péče o domácnost. Systém sociálních služeb je financovaný jednoletými dotacemi, u služeb sociální prevence je závislost z důvodu absence či nízkého příjmu od uživatelů nejvyšší.
 
Cílem realizace projektu je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do společnosti, do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.
Mezi dílčí cíle projektu patří:
- zvýšení kapacity sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním ve vybraných regionech Královéhradeckého kraje,
- podpoření rozvoje sociálních dovedností u osob s mentálním postižením, které povedou ke snížení závislosti,
- posílení kapacity sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a vytvoření podmínek pro rozvoj terénní práce,
- zajištění stability služeb azylových domů napříč cílovými skupinami a vytvoření podmínek pro jejich další rozvoj,
- ukotvit metodiku kontroly efektivity sociálních služeb,
- ověřit efektivitu sociálních služeb a navrhnout případná opatření pro její zvýšení.

Součástí projektu bude také hodnocení efektivity služeb, které bude prováděno na základě hodnocení kvantitativních a finančních údajů o službách prostřednictvím Systému řízení a financování sítě sociálních služeb. Výstupy shrne souhrnná evaluační zpráva, která vyhodnotí poskytované služby a formuluje doporučení pro síť sociálních služeb i návazné systémy.

Celkové náklady projektu činí 161 057 997,96 Kč včetně DPH. Dotace činí 95% (85% prostředky z  ESF, 10% prostředky ze státního rozpočtu) a 5% kofinancování z Královéhradeckého kraje. Projekt trvá od 1. září 2019 do 31. října 2022.