Královéhradecký kraj se v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje rozhodl vytvořit v rámci vybraných vyšších odborných a středních škol centra odborného vzdělávání (dále jen „COV“). Cílem projektů je vytvoření moderní infrastruktury v oblasti vzdělávání a využití potenciálu škol, který bude garantovat kvalitu procesu celoživotního vzdělávání občanů se zaměřením na progresivní metody a technologie a přípravu kvalifikovaných pracovníků v souladu s potřebami zaměstnavatelů regionu. Školy díky financím z Evropské unie získají moderní vybavení pro výuku. Vzdělávat se v nich budou moci i žáci a studenti z ostatních středních škol v Královéhradeckém kraji. Rozšíření programů výuky celoživotního vzdělávání pomůže jednak dodat na trh práce například nedostatkové profese, jednak školám pomůže v příštích letech zmírnit očekávaný pokles žáků, kteří budou do středních škol přicházet. Královéhradecký kraj plně podporuje vznik center odborného vzdělávání jako jednu z variant řešení problematiky nezaměstnanosti v kraji.
 
V současnosti je ve fázi přípravy, realizace i ve fázi udržitelnosti, několik center odborného vzdělávání, přičemž žadatelem o dotaci je Královéhradecký kraj.
 
V květnu roku 2010 byla zahájena realizace prvních čtyř center odborného vzdělávání. Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj za více než sto milionů korun. Královéhradecký kraj získal dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Projekty jsou v současné době již ve fázi udržitelnosti, tzn., že jsou již plně využívány k teoretické a především praktické výuce v rámci celoživotního vzdělávání.
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE
 • Sídlo školy: SOŠ a SOU, Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové
 • Realizace projektu: 2008 - 2011
 • Celkové náklady projektu CZK: 25 mil. Kč
Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu
 • Sídlo školy: SOŠ a SOU, Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
 • Realizace projektu: 2008 - 2011
 • Celkové náklady projektu CZK: 34 mil. Kč
Centrum odborného vzdělávání v lesnictví
 • Sídlo školy: ČLA Trutnov - SŠ a VOŠ, Lesnická 9, 541 11  Trutnov
 • Realizace projektu: 2008 - 2011
 • Celkové náklady projektu CZK: 38 mil. Kč
Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví
 • Sídlo školy: VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Pražská 931, 547 01 Náchod 
 • Realizace projektu: 2008 - 2012
 • Celkové náklady projektu CZK: 29 mil. Kč
Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví
Centrum odborného vzdělávání v lesnictví
COV pro automobilový průmysl a dopravu
COV ve strojírenství a OZE
Královéhradecký kraj ve spolupráci s nynějším CIRI (dříve Centrum EP) v září roku 2010 podal v rámci 21. kola výzvy pět žádostí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí, Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit. Tyto žádosti byly v lednu 2011 schváleny Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a získaly dotaci zhruba ve výši 75 milionu korun. Dotace činí 85% z celkově způsobilých výdajů projektu. Zpracovatel projektových žádostí v úzké spolupráci s krajem zahájil přípravu realizace těchto projektů:
 • Dne 26.1.2016 se konal Seminář na téma Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik. Seminář byl určen zájemcům, kteří plánují rozpracovat a uskutečnit svůj podnikatelský záměr. Na tento seminář budou navazovat vzdělávací moduly. Konkrétní témata těchto modulů budou upřesněna na základě potřeb zainteresovaných subjektů v regionu. V nejbližší době budou účastníci semináře na toto téma osloveni. Prezentace ze semináře a další potřebné informace na téma podpory sociálního podnikání naleznete zde.
 • Síť Eurocenter a Centrum pro regionální rozvoj ČR Vás pořádají první ze série seminářů k výzvám z Integrovaného regionálního operačního programu v tomto roce: Jako první bude v lednu představen seminář Energetické úspory v bytových domech, který proběhne 21. 1. 2016. Více informací zde >. Únorové semináře budou zaměřeny na výzvu č. 18 Podpora bezpečnosti veřejné dopravy a cyklodopravy a na výzvu č. 19 Technika pro IZS. Uskuteční se 9. 2. 2016 v Hradci Králové, 10. 2. 2016 v Liberci a 11. 2. 2016 v Pardubicích. Březnový seminář bude zaměřen na výzvu č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla, výzvu č. 21 Telematika pro veřejnou dopravu a na výzvy č. 22 Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (muzea) a č. 23 Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (knihovny). Uskuteční se 8. 3. 2016 v Hradci Králové (pro NUTS 2 Severovýchod). Aktuální informace zde.
V rámci této výzvy byly úspěšné i další projekty podané vyššími odbornými školami a středními školami, které mají podporu Královéhradeckého kraje. Tyto projekty získají dotaci okolo 34 milionu korun.
 
Špičkově vybavených vzdělávacích odborných center tak bude v Královéhradeckém kraji postupně čím dál více, což povede nejen k prohloubení praktických znalostí absolventů škol a ke snížení nezaměstnanosti v regionu, ale i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.
Aktuálně
Archiv aktualit