B2C        Business to customer – řešení na bázi obchodník → zákazník

BRIC      Označení společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky

CIRI        Centrum investic, rozvoje a inovací (Regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje)

CTT        Centrum pro transfer technologií

ČR          Česká republika

ČSÚ       Český statistický úřad

ETP        Evropská technologická platforma

FP7        Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

FTE         Full time equivalent – počet zaměstnanců přepočtený na plný pracovní úvazek

GPN      Global production networks – globální produkční sítě

GVC       Global value chains – globální hodnotové řetězce

H2020   Horizont 2020 – rámcový program Evropské komise pro výzkum a inovace (2014–2020)

HC          Head count - počet zaměstnanců ve fyzických osobách

HDP       Hrubý domácí produkt

ICT         Informační a komunikační technologie

IS VaVaI               Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

IPR         Intelectual property rights – Práva duševního vlastnictví

KHK       Královéhradecký kraj

KKOV    Klasifikace kmenových oborů vzdělání

KZAM   Klasifikace zaměstnání

M           Milión

MIS        Manažerský informační systém

MPO     Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MŠ         Mateřská škola

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

MZE       Ministerstvo zemědělství České republiky

NACE    Mezinárodní klasifikace ekonomických činností

OP PI     Operační program Podnikání a inovace

OP VaVPI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

PPS        Parita kupní síly

RIF         Regionální inovační fond

RIS         Regionální inovační strategie

RIS3       Smart specialization strategy – Strategie inteligentní specializace

RVVI      Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje

SITC       Standard International Trade Classification – systém mezinárodní klasifikace exportu

SRK        Strategie rozvoje kraje

SŠ           Střední škola

SWOT   Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

TA ČR    Technologická agentura České republiky

TC AV    Technologické centrum Akademie věd České republiky

Triple helix         Označení pro tři složky regionálního inovačního systému (akademický sektor, aplikační

                         sektor, veřejná správa)

TRL         Technology readiness level - úroveň zralosti inovace k praktickému užití

VaV       Výzkum a vývoj

VaVaI    Výzkum, vývoj a inovace

VO         Výzkumná organizace

VOŠ       Vyšší odborná škola

VŠ          Vysoká škola

VTP        Vědecko-technický park

WoS      Web of Science

Aktuálně
Archiv aktualit