Základními pilíři fungujícího systému energetického managementu jsou lidé, systémy a technologie. Projekt Královéhradeckého kraje s názvem „Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji“ je zaměřen na další rozvoj zavedeného a certifikovaného systému a jeho jednotlivé aktivity jsou zaměřeny právě na rozvoj jeho základních pilířů.

Cílem klíčové aktivity 1 - Systém evidence spotřeb je pořízení informačního systému, který bude nejen uživatelsky příjemnější, ale zejména bude umožňovat provádět přesnější porovnání energetické hospodárnosti jednotlivých budov pomocí koeficientu energetické hospodárnosti EnPI v závislosti na zvolených energetických faktorech. Součástí systému evidence spotřeb bude Kalendář revizí se základním přehledem zákonem daných lhůt pro  provádění kontrol a revizí na zařízeních, která mají souvislost s energiemi.

Klíčová aktivita 2 - Dálkové odečty spotřeb energií zvýší kvalitu dat a usnadní jejich analýzu, protože umožní podrobně zkoumat spotřebu a současně shromažďovat data z odečtů.

V aktivitě je plánováno různým technickým způsobem zajistit dálkový odečet pro tyto druhy energie – elektřina, plyn, voda a teplo. V současné době se jedná o 1 065 sledovaných fakturačních měřidel. V rámci aktivity se předpokládá instalace odečítací jednotky u 206 měřidel a pořízení 113 komunikačních bran pro přenos dat.

Poslední klíčová aktivita obsahuje vytvoření e-learningového vzdělávacího modulu včetně manuálu, vytvoření Desatera energetického manažera a zahrnuje také vzdělávání v oblasti energetického managementu pro všechny členy týmu EnMS.

 

Královéhradecký kraj získá recertifikaci systému energetického managementu dle normy ISO 50001:2018 (ČSN EN ISO 50001:2019).  Nový evidenční systém spotřeb energií bude nejen uživatelsky příjemnější, ale zejména bude umožňovat provádět přesnější porovnání energetické náročnosti jednotlivých budov v závislosti na zvolených energetických faktorech a to jak na měsíční, tak roční bázi a současně bude nástrojem pro vyhodnocení energetického managementu pro zvolené období (předpoklad 1 rok) a nastavení cílů na nové období. Zavedením dálkových odečtů získá KHK efektivní nástroj pro on-line sledování spotřeb; zavedením kalendáře revizí získá systém na plánování a kontrolu zařízení, která podléhají zákonným kontrolám ze strany externích odborníků. KHK získá efektivní způsob vzdělávání týmu systému energetického managementu včetně manuálu pro rychlou orientaci v povinnostech energetického manažera organizace. Pomocí odborných školení a účastí na seminářích a oborových veletrzích budou moci krajský energetik a odborný konzultant pro energetiku sledovat technický pokrok a nové trendy v rychle se rozvíjejícím oboru energetiky a budou informováni o všech legislativních změnách v oboru.

 

Celkové náklady projektu činí 23 224 529,08 Kč. Z Operační programu Zaměstnanost a státního rozpočtu bude hrazeno 9 438 926,76 Kč. Projekt je realizován od 1. dubna 2021 do 31. března 2023.