Královéhradecký kraje získal z Operačního programu Zaměstnanost, finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI. Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje celkovou částkou 14 685 770,40 Kč, jeho realizace potrvá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. 

Cíle projektu vyplývají z popisu jednotlivých klíčových aktivit:

  • Podpora zvyšování kvality a deinstitucionalizace vybraných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením.

Cíl: Podpořit zvyšování kvality a zefektivnění využití kapacit sociálních služeb pěti vybraných poskytovatelů v KHK pro osoby s postižením a nastartované proces deinstitucionalizace, transformace a rozvoje vybraných služeb sociální péče pro osoby s postižením. Cíle bude dosaženo realizací tematické konzultačních podpory, supervizemi pracovníků, odborným vzděláváním a stážemi. Podpoření poskytovatelé: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Domov sociálních služeb Chotělice, Domov bez bariér, Barevné domky Hajnice a Ústav sociální péče pro mládež Domečky, Rychnov nad Kněžnou.

  • Zvyšování kvality sociálních služeb.   

Cíle: Zkvalitnit dokumentaci poskytovaných sociálních služeb a zlepšit plnění zákonných podmínek stanovených poskytovatelům sociálních služeb u minimálně 40 poskytovatelů realizací konzultační podpory.

Zajistit kontinuitu koordinace deinstitucionalizace, a transformace pobytových sociálních služeb a rozvoje sociálních služeb pro osoby s postižením a duševním onemocněním na území KHK prostřednictvím externí konzultační podpory.

Sjednotit proces sociálního šetření a evidenci žádostí vybraných pobytových služeb sociální péče v Královéhradeckém kraji s cílem zefektivnění poskytování sociálních služeb a současně zajištění srozumitelnosti a předvídatelnosti fungování sítě sociálních služeb v KHK.

  • Podpora rozvoje sociální práce na obcích

Cíle: Určit minimální úroveň procesů sociální práce, která by měla být zajištěna na každém úřadě, který dle zákona musí sociální práci vykonávat.

Zajistit kvalitu výkonu činnosti sociální práce na takové úrovni, která zajistí včasné vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci a koordinaci pomoci těmto osobám v území KHK.  V rámci aktivity budou realizovány:  případové konference, kazuistické semináře, akreditované vzdělávání, případová setkávání v oblasti pomoci v hmotné nouzi,  vzdělávání v oblasti sociální prevence.  Dále budou vytvořeny standardy sociální práce.

  • Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje.

Cíl: Nabídnout veřejným opatrovníkům obcí podporu a vzdělávání jako důležitý nástroj pro eliminaci stresu a zvýšení odborné kvality výkonu veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje. Bude dopracována Metodika výkonu veřejného opatrovnictví, uskuteční se vzdělávání pro veřejné opatrovníky. Bude také vytvořen materiál ke kontrolám výkonu veřejného opatrovnictví.

  • Zvyšování kvality náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývajícími se náhradní rodinnou péčí a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji

Cíle: Zvýšit informovanost veřejnosti a nalézt potencionální kvalitní dlouhodobé pěstouny formou propagační kampaně zaměřené na hledání zájemců o náhradní rodinnou péči.

Zkvalitnit výkon činnosti pracovníků SPOD prostřednictvím supervizních setkání.

  • Podpora realizace protidrogové politiky na území královéhradeckého kraje

Cíl: Zvýšit kvalitu práce na jednotlivých obcích v oblasti protidrogové politiky a to jak směrem ke koordinátorům, tak i ostatním pracovníkům, kteří se s tímto tématem přicházejí do kontaktu prostřednictvím vzdělávání a vytvořením Sumáře legislativních norem.

  • Zvyšování povědomí v oblasti práv obětí trestných činů  

Cíl: Zvýšit povědomí v oblasti práv obětí trestných činů pro služby a složky, které jsou nebo mohou být nejčastěji s obětmi trestných činů v kontaktu, vytvořením tematického letáku a zajištěním informovanost všech zapojených složek.

  • Evaluace - součástí realizace projektu je také vstupní a závěrečná evaluace.

Pracovní setkání veřejných opatrovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb – pobytové služby pro seniory - 14. 2. 2020

Základy krizové intervence v sociální práci - 6. 3. 2020 + 13. 3. 2020

Základy krizové intervence v sociální práci - 27. 3. 2020 + 3. 4. 2020

Kazuistický seminář pro sociální pracovníky obcí a sociálních služeb - 17. 3. 2020

Kazuistický seminář pro sociální pracovníky obcí a sociálních služeb - 14. 4. 2020

Kazuistický seminář pro sociální pracovníky obcí a sociálních služeb - 19. 5. 2020

Vzdělávání pro veřejné opatrovníky obcí Královéhradeckého kraje dle Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví – Rychnov nad Kněžnou - 27. 3. 2020

Přihlásit se na seminář
Zbývá 10 volných míst z 10.
Vyplňte formulář
pro přihlášení na akci.
Titul
Jméno *
Příjmení *
Název organizace *
Adresa organizace *
Telefon *
Poznámka
Email *
Přihlásit se je možné do 20/03/2020

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.