Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII. Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Královéhradeckého kraje celkovou částkou 6 999 465,80 Kč. Jeho realizace potrvá od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022. Projekt zahrnuje osm klíčových aktivit, které reagují na aktuální potřeby v Královéhradeckém kraji.

Cíle projektu vyplývají z popisu jednotlivých klíčových aktivit:

  1. Podpora náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývajícími se náhradní rodinnou péčí a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji

Cíl: zvýšit povědomí veřejnosti o pěstounské péči, podpořit hledání kvalitních dlouhodobých pěstounů a prohlubovat odbornost současných pěstounů. 

  1. Vzdělávání sociálních pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Cíl: získat nové znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní vedení porad, vyjednávání a prezentační dovednosti. Zkvalitnit výkon činnosti pracovníků sociálně právní ochrany dětí prostřednictvím supervizních setkání. 

  1. Odchod dětí z dětských domovů

Cíl: nastavit spolupráci orgánu sociálně právní ochrany dětí, sociálních pracovníků, dětských domovů a dalších partnerů na podporu dětí při odchodu z dětských domovů. Zajistit přípravu dětí odcházejících z dětských domovů na samostatný život, zpřístupnit jim základní informace a naučit dovednostem (jak žít samostatně po odchodu z ústavního zařízení). 

  1. Podpora rozvoje doprovázení na území Královéhradeckého kraje

Cíl: sjednotit postupy a procesy doprovázení napříč Královéhradeckým krajem a to vytvořením jednotného metodického materiálu pro doprovázení (oblast náhradní rodinné péče). 

  1. Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva

Cíl: přispět k zajištění uceleného systému péče o duševní zdraví, který je v Královéhradeckém kraji organizován a realizován v souladu s Úmluvou o právech lidí se zdravotním postižením a naplňuje standardy kvality Světové zdravotnické organizace. Zmapovat současný stav připravenosti poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na přijetí standardů Světové zdravotnické organizace a naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Upozornit na nutnost plánování a zajišťování péče, která vychází z potřeb lidí se zkušeností s duševním onemocněním. 

  1. Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje

Cíl: zajistit, podpořit a zvýšit kvalitu výkonu veřejného opatrovnictví na takovou úroveň, která zajistí stejný výkon veřejného opatrovnictví v kraji, podpoří rozvoj a kvalitu zaměstnanců pověřených výkonem veřejného opatrovnictví a přispěje k jejich profesionalitě a profesní jistotě. Nabídnout veřejným opatrovníkům obcí podporu a vzdělávání jako důležitý nástroj pro eliminaci stresu a zvýšení odborné kvality výkonu veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje. 

  1. Podpora rozvoje sociální práce na obcích

Cíl: zajistit kvalitu sociální práce na takové úrovni, která umožní včasné vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci a koordinaci pomoci těmto osobám v území Královéhradeckého kraje. K rozvoji sociální práce dojde pomocí zvýšení odbornosti sociálních pracovníků, podporou realizace inovativních metod sociální práce a metodickou podporou procesů sociální práce. 

  1. Podpora zvyšování kvality a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením

Cíl: podpořit zvyšování kvality a zefektivnění využití kapacit sociálních služeb pěti vybraných poskytovatelů v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením a nastartované procesy deinstitucionalizace, transformace a rozvoje vybraných služeb sociální péče pro osoby s postižením.

Závěrečné setkání aktivity: Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva - 3. 6. 2022