RegioTex

Evropská unie je druhým největším globálním exportérem v oblasti textilního a oděvního průmyslu. Objem vyvezeného zboží v hodnotě 45 miliard euro (2016), odpovídá zhruba ceně 300 letadel Airbus A350. Pro srovnání roční produkce tohoto modelu letadla je 35 kusů. Světová poptávka v tomto segmentu rychle roste s prosazujícím se podílem technických textilií a nových materiálů.

13 regionů EU spojilo své síly s Evropskou technologickou platformou pro budoucnost textilního a oděvního průmysluEuratex, Evropskou konfederací oděvního a textilního průmyslu, a ustanovily společnou platformu s názvem RegioTex. Královéhradecký kraj je jediným členem z ČR. Společným cílem je posilovat konkurenceschopnost, inovační aktivity firem/klastrů a vytvářet pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou v textilním a oděvním průmyslu. Primárně jsou zapojeny regiony, které v rámci své krajské výzkumné a inovační (RIS3) strategie identifikovaly tyto obory průmyslu jako progresivní/prioritní. Evropská komise uznala RegioTex jako jednu z 9 tematických oblastí RIS3 pro průmyslovou modernizaci EU. Organizační struktura RegioTex se skládá z řídícího týmu a podpůrné skupiny, která dohlíží na realizaci strategických mezinárodních projektů, s předem určeným regionálním expertem v roli garanta.Královéhradecký kraj a CIRI spolupracují na definici regionální pozice s Českou technologickou platformou pro textil, CLUTEX – klastrem technické textilie, o.s.  a Inotex spol. s r.o.

Cíle iniciativy

  • Podpora regionální správy vedoucí k lepší identifikaci výzev a využití potenciálu textilních inovací za účelem obnovy průmyslu, vytvoření nových konkurenčních výrobních vazeb a udržitelných pracovních pozic vysoké kvality a vysvětlení, proč může být meziregionální spolu-práce při dosahování těchto cílů nápomocná. 
  • Podpořit a dát možnost „textilním regionům“ investovat do efektivní podpory textilních inovací.
  • Rozvoj a posílení regionálních podpůrných struktur průmyslových inovací (klastry, sdružení, technologie, vzdělávací centra…).
  • Vytvoření aktivní evropské sítě textilních regionů za účelem vzájemného vzdělávání a usnadnění bilaterálního a multilaterálního obchodu a spolupráce v oblasti inovací.
  • Rozvoj efektivních meziregionálních nástrojů financování za účelem podpoření společného evropského výzkumu, inovací nebo vzdělávacích projektů prostřednictvím regionálního nebo národního financování, v takových případech, kdy jsou evropské fondy nevhodné nebo ne-dostatečné (např. meziregionální inovační projekty MSP).
  • Silnější, lépe financovaná a efektivnější regionální podpůrná struktura průmyslových inova-cí bude mít pozitivní dopad na evropský textilní a oděvní průmysl jako celek a zároveň na národní a evropské stakeholdery (Textile ETP, Euratex, Textranet, AUTEX, národní průmyslové federace, klastry a výzkumné sítě).

 Členské regiony