Příprava KHK na programové období 2014 - 2020

Hlavním cílem projektu „Příprava KHK na programové období 2014-2020“ bylo dostatečně a kvalitně připravit Královéhradecký kraj a subjekty v regionu působící k efektivnímu čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v programovém období 2014-2020 prostřednictvím společné koncepční platformy (regionální intervenční rámec) fungující na základě stanoveného regionálního partnerství – Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK). Cílem RSK je vytvoření prostoru umožňujícího vzájemnou komunikaci mezi městy, obcemi, krajem a ostatními regionálními aktéry při programování a naplňování realizace všech typů integrovaných nástrojů a plošných intervencí na území kraje.

Cíle projektu byly v souladu s cílem prioritní osy 5 – Technická pomoc a oblasti podpory 5.1 – Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP.

 

Obecné informace o projektu:

 Název projektu:  Příprava KHK na programové období 2014-2020 
 Registrační číslo:  CZ.1.13/5.1.00/34.01378
 Prioritní osa:  5. – Technická pomoc
 Oblast podpory:   5. 1. – Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
 Příjemce dotace (investor):  Královéhradecký kraj
 Místo realizace:  Královéhradecký kraj
 Zástupce investora:  Centrum investic, rozvoje a inovací, Hradec Králové

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Přehled financování  Max. Částka v Kč
Max. podíl na celkových
způsobilých výdajích v % 
Celkové výdaje projektu  1 953 861,25 100
Poskytnutá dotace z rozpočtu RR  1 953 861,25 100 
Z toho EU   1 660 782,06 85 
Vlastní zdroje příjemce   0,00

 

Výstupy projektu

 

V novém programovém období 2014-2020 na aktivity a výstupy tohoto projektu navazují projekty Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje, které jsou financované z Operačního programu Technická pomoc.

Další informace jsou dostupné na webovém portálu RSK KHK.

 

logo ROP

Aktuálně
Archiv aktualit