Dotace EU ve výši 14 miliard Kč pro místní akční skupiny v ČR
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
V prosinci 2017 byl úspěšně završen proces hodnocení a schvalování strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Celkem bylo schváleno 178 strategií. Rozvojový nástroj CLLD bude realizován na 90 % území ČR. V rámci schválených strategií CLLD budou realizovány integrované projekty za více než 14 mld. Kč.
 
Integrovaný regionální operační program podpoří např. zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení, zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje nebo vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
 
Opatření realizovaná s podporou Programu rozvoje venkova budou zaměřena např. na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, pozemkové úpravy, zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích, odborné vzdělávání osob pracujících v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, investice do lesnických technologií nebo činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader.
 
Z  operačního programu Zaměstnanost budou podpořeny projekty zaměřené např. na podporu sociálního začleňování sociálně vyloučených osob, podporu komunitní sociální práce a komunitních center, podporu opatření v oblasti zaměstnanosti nebo vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
 
Opatření realizovaná v rámci  operačního programu Životní prostředí budou zaměřena na prevenci šíření a omezování výskytu invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka a výsadbu dřevin na nelesní půdě. Schváleno bylo rozšíření CLLD o nové aktivity: založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, realizace protierozních opatření a zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). MAS mohou upravit své strategie a požádat o nový programový rámec OPŽP. Realizace ÚSES a protierozní opatření jsou podporovány též prostřednictvím PRV, Fiche dle článku 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy. Z důvodu překryvu financování těchto aktivit z PRV a OPŽP nemohou MAS, které mají v rámci PRV schválenou tuto Fichi, zahrnout realizaci ÚSES a protierozní opatření do programového rámce OPŽP.

V rámci OPŽP bylo schváleno rozšíření CLLD o nové aktivity, založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, realizace protierozních opatření a zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). MAS mohou upravit své strategie a požádat o nový programový rámec OPŽP. Realizace ÚSES a protierozní opatření jsou podporovány též prostřednictvím PRV, Fiche dle článku 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy. Z důvodu překryvu financování těchto aktivit z PRV a OPŽP nemohou MAS, které mají v rámci PRV schválenou tuto Fichi, zahrnout realizaci ÚSES a protierozní opatření do programového rámce OPŽP.

Animaci vývoje procesu hodnocení strategií CLLD v roce 2017 naleznete zde.
 
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.