II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

IROP_CZ

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000022

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci komunikace II. třídy č. 308 ve dvou úsecích (stavbách). Stavba 1 v úseku Slatina (HK) - Černilov zahrnuje extravilánovou část komunikace a rekonstrukci mostu ev. č. 308 - 002 a Stavba 2 zahrnuje intravilán obce Černilov. Celková délka rekonstruované komunikace činí 3,512 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 3,512 km včetně rekonstrukce mostu ev. č. 308 – 002 a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.