CIRI navazuje na konzultační činnost poskytovanou v rámci celorepublikové sítě Regionálních poradenských a informačních míst Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) založením Poradenského místa Operačního programu Životní prostředí.

Poradenské místo nabízí podporu při rozvoji projektových záměrů v jednotlivých prioritních osách Operačního programu Životní prostředí, a to zejména těmito aktivitami:

 • iniciace projektových záměrů,
 • odborný doprovod při rozvoji záměrů do realizovatelných projektů,
 • finančně-technické poradenství pro žadatele,
 • spolupráce při přípravě žádosti o dotaci.

Pro projekty, které získají podporu, poradenské místo nabízí:

 • organizaci veřejných zakázek,
 • administraci projektu v elektronickém systému Benefill,
 • monitoring dotačních podmínek, implementaci změn do projektu,
 • dohled nad souladem projektu s podmínkami OPŽP,
 • zajištění publicity projektu,
 • zpracování žádostí o platbu,
 • závěrečné vyhodnocení akce.

Výše uvedené služby jsou nabízeny pro všechny prioritní osy OPŽP:

 • Prioritní osa 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
 • Prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
 • Prioritní osa 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
 • Prioritní osa 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
 • Prioritní osa 5. Energetické úspory.
Ing. Lenka Bacovská
místnost:N2.13mobil:+420 724 049 639
e-mail:bacovska@cirihk.cztelefon:+420 495 817 813