Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost plus, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování, finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000198. Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Královéhradeckého kraje celkovou částkou 9 984 995,75 Kč. Jeho realizace potrvá od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2025. Cílem projektu je nastavit procesy na úrovni kraje a obcí a způsob poskytování služeb tak, aby byla sociální práce na obcích a podpora v sociálních službách a zdravotních službách poskytována cíleně a efektivně, přispívala k sociálnímu začleňování, podpoře života v komunitě a snížení stigmatizace osob s duševním onemocněním.

Centrum investic, rozvoje a inovací zajišťuje nejen administraci a řízení projektu, ale podílí se také na realizaci vybraných aktivit projektu.

Klíčové aktivity a jejich cíle:

1. Podpora destigmatizace osob s duševním onemocněním

 • seznámit cílové skupiny s dostupnými a používanými metodikami sběru dat o potřebách osob s duševním onemocněním
 • podpořit rozvoj primární prevence a destigmatizaci osob s duševním onemocněním
 • podpořit odhalení míry nebezpečnosti rizikového chování

2. Podpora zvyšování kvality a deinstitucionalizace vybraných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením a duševním onemocněním

 • podpořit zvyšování kvality vybraných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením, duševním onemocněním a realizaci probíhajících procesů deinstitucionalizace, transformace a rozvoje vybraných sociálních služeb pro osoby s postižením
 • zvýšit kvalitu poskytované péče v pobytových zařízeních pro seniory v návaznosti na atributy kvality a personální standardy služby

3. Podpora rozvoje sociální práce na obcích

 • zvýšit kvalitu a dostupnost sociální práce v Královéhradeckém kraji s důrazem na posílení role sociálního pracovníka a zkvalitnit výkon sociální práce na obcích
 • zefektivnit výkon činností sociální práce systematickou spoluprací a koordinovaným přístupem

4. Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje

 • nabídnout veřejným opatrovníkům obcí podporu a vzdělávání jako důležitý nástroj pro eliminaci stresu a zvýšení odborné kvality výkonu veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje

V rámci realizace projektu budou vytvořeny tyto materiály:

 • Sborník zásadních principů case managementu, zjišťování potřeb a principů zotavení
 • Program primární prevence v oblasti duševního zdraví
 • Metodika práce s programem primární prevence zaměřeným na oblast duševního zdraví pro další aplikování ve školství
 • Metodika Jak odhalit míry nebezpečnosti rizikového chování
 • Materiál pro opatrovníky z řad soukromých osob