Pakt Zaměstnanosti

Partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti představuje platformu pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje.

Dohoda o partnerství

Pakt je smluvně uzavřeným partnerstvím bez právní subjektivity. Celkem sedm signatářů dne 24.6.2016 podepsalo dohodu o partnerství:
  • Královéhradecký kraj
  • Česká republika - Úřad práce ČR
  • Statutární město Hradec Králové
  • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
  • Regionální rada odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Královéhradeckého kraje
  • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
  • Centrum investic, rozvoje a inovací
Všechny organizace, které se k dohodě připojí, se zavazují participovat na poli rozvoje našeho regionu v oblasti zaměstnanosti, vytváření podmínek pro vznik pracovních příležitostí, odstraňování nerovností na trhu práce, nebo například na vytváření dlouhodobé strategie zaměstnanosti.
 

Pakt zaměstnanosti v praxi

Do praxe bez bariér

Stránky projektu naleznete zde.

Další aktivitou Paktu zaměstnanosti KHK je realizace projektu „Do praxe bez bariér“, jehož realizace byla zahájena v listopadu 2018.

Smyslem projektu je pomoci mladým lidem do 25 let s určitým handicapem, kteří stojí na prahu své pracovní kariéry, adaptovat se na trhu práce. Mladí lidé se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji mají možnost prostřednictvím různých aktivit – exkurze, pracovní tréninky, odborné praxe, vzdělávací a motivační aktivity, získat konkrétní znalosti, návyky a dovednosti, díky nimž bude jejich přechod ze studentského života do světa pracujících hladký a bezproblémový.

Zaměstnaný absolvent

Stránky projektu naleznete zde.

Jednou z prvních aktivit Paktu zaměstnanosti KHK je realizace projektu „Zaměstnaný absolvent“, který své aktivity zaměřuje na absolventy středních a vyšších odborných škol do 25 let. Studentům bezprostředně po absolutoriu budou nabídnuty odborné praxe/stáže ve firmách, které podpoří získání jejich prvních pracovních zkušeností. Díky tomuto programu si čerství absolventi osvojí pracovní návyky a získají potřebné zkušenosti. Součástí aktivit projektu budou také informační akce pro studenty z cílové skupiny, vzdělávání a poradenství v oblastech týkajících se vstupu do zaměstnání a orientace na trhu práce.

Observatoř trhu práce - KOMPAS

Projekt je připravován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Jeho hlavním cílem je vytvořit funkční predikační systém potřeb trhu práce a to jak na národní, tak na regionální úrovni a také rozšířit odborné pracoviště pro monitorování a predikci trhu práce na MPSV.

Kontaktní osoba
Mgr. Jana Hanušová
místnost:N2.09mobil:+420 775 553 929
e-mail:hanusova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 840
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.