PRIORITNÍ OSA 4: EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

 

Specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejménaprostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejichfungovánía snížení administrativní zátěže

■ Typy podporovaných aktivit

 • Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn
 • Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici
 • Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace (RIA, RIA ex post), včetně zhodnocení korupčních rizik (CIA)
 • Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy
 • Optimalizace výkonu veřejné správy v území
 • Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu
 • Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu

■  Příjemci podpory

 • organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace, obce a kraje, včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací

 

Specifický cíl 4.1.2: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

■  Typy podporovaných aktivit

 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě
 • Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě
 • Profesionalizace státní služby

■  Příjemci podpory

 • organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace, obce a kraje, včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizaci