PRIORITNÍ OSA 3: SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 

Specifický cíl 3.1.1: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ

■ Typy podporovaných aktivit

 • Podpora kapacit pro vývoj a šíření inovací – např. inovačních „laboratoří, hubů a inkubátorů“ na příslušné úrovni zaměřených na podporu inovací v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy;
 • Vytvoření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku a poptávku (vzdělávání aktérů na straně poptávky i nabídky, vznik inovační platformy – podpora síťování a spolupráce aktérů, apod.);
 • Podpora sociálního experimentování, sběru dobré praxe a fungujících principů a jejich šíření
 • Aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti, zprostředkování práce, inovace v zaměstnávání mladých a starších lidí, inovace přispívající k rovným příležitostem na trhu práce a s důrazem na sladování pracovního a rodinného života, vznik nových pracovních příležitostí a přeměnu stávajících pracovních pozic v kontextu tzv. green economy a kreativních odvětví;
 • Rozvíjení nových forem spolupráce regionů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování;
 • Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám trhu práce, rozvoj lidských zdrojů ve firmách, inovace na pracovištích, rozvoj dalšího vzdělávání a strategií celoživotního vzdělávání pro zaměstnance;
 • Nové přístupy k aktivnímu a zdravému stárnutí, zejména v souvislosti s udržením starších osob na trhu práce;
 • Efektivní využití potenciálu migrace – inovativní způsoby práce s migranty v návaznosti na jejich inklusi na trh práce (např. řešení nelegálních forem zaměstnanosti) a aktuální potřeby trhu práce;
 • Zvyšování efektivity sociálních služeb a nové způsoby jejich financování a spolupráce se zaměstnavateli;
 • Inovace v oblasti dlouhodobé péče, propojení sociální a zdravotní péče k zefektivnění služeb a komplexnímu uspokojení potřeb uživatelů;
 • Podpora práce komunitních organizací a dalších místních iniciativ s cílem zlepšování vztahu a koordinace mezi různými organizacemi se záměrem poskytovat vylepšené služby, které reagují na aktuální potřeby klientů;
 • Podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci ztráty bydlení a znovuzačlenění do bydlení;
 • Inovace v oblasti sociálního začleňování, podpora inovací pro řešení vyloučených lokalit a lokalit, které jsou sociálním vyloučením ohrožené;
 • Aktivity zvyšující transparentnost, udržitelnost a efektivnější fungování NNO, snižující závislost NNO na veřejných zdrojích, naopak vedoucí k lepšímu a efektivnějšímu využívání firemního dárcovství a spolupráce NNO se soukromou sférou;
 • Adaptace na nové technologie zajištující udržitelný rozvoj – inovativní způsoby adaptace zaměstnanců na nové technologie na pracovišti, adaptace osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou na nové technologie s cílem zvýšení jejich zaměstnatelnosti;
 • Rozvoj sociálního a sociálně integračního podnikání, např. s využitím sociálních franšíz, podpora produkce vytvořené zejm. osobami znevýhodněnými na trhu práce;
 • Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se aktivní politiky zaměstnanosti, zejména níže uvedených cílových skupin, týkajících se řešení problémů sociálního začleňování osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou s cílem jejich návratu do společnosti a rovněž jejich návratu na trh práce;
 • Podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU s cílem zlepšit výsledky vlastních projektů, či dosáhnout společných výsledků v oblasti (i) zvýšení zaměstnatelnosti zejména znevýhodněných skupin na trhu práce, (ii) vytváření inovativních forem organizace práce příznivých zejména pro starší osoby za účelem dlouhodobějšího udržení starších pracovníků v za- městnání, dále pro rodiče s malými dětmi a osoby pečující o další závislé členy rodiny, (iii) podpory aktivního a zdravého stárnutí, (iv) sociálního začleňování osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou, včetně preventivních opatření a (v) v oblasti veřejné správy;
 • Rozvoj nových nástrojů ověřování, validace a předvýběru vhodných přístupů pro politiky veřejné správy a jejich implementaci především v oblastech:
 • Zvyšování transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nových metod:
  • Sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a dalších nových forem zadávání veřejných zakázek;
  • Sociálně odpovědného zaměstnávání ve veřejné správě;
  • Průřezového vzdělávání zaměstnanců veřejné správy např. v oblastech environmentálních aspektů, udržitelného rozvoje apod.;
  • Podpory inovativních přístupů a metod ve veřejné správě;
  • Zavádění metod kvality ve veřejné správě mimo rámec obvyklých standardů kvality.

■  Příjemci podpory

 • kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, veřejně prospěšné organizace / NNO, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, sociální partneři, zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a jejich zastřešující organizace, vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné organizace