PRIORITNÍ OSA 4: ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ K INTERNETU A INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 

Specifický cíl 4.1: Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

■ Typy podporovaných aktivit

  • Modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s
  • Zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování nových sítí s pevným při- pojením do jednotlivých domácností musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s
  • Vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit.

■ Příjemci podpory

  • podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na velikost.

 

Specifický cíl 4.2: Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

■ Typy podporovaných aktivit

  • Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení (zejména ERP systémy, CRM systémy, platební a karetní systémy, bezpečnost dat, personální systémy, B2B systémy, B2C systémy, IS pro neziskový a státní sektor, power management, procesně orientované webové aplikace, řešení pro mobilní zařízení, Business Intelligence řešení, softwarové simulace, cloud computing), tzn. tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb a aplikací např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů
  • Poskytování sofistikovaných sdílených služeb (služeb s vysokou přidanou hodnotou), včetně budování a modernizace Datových center splňujících kritéria energetické účinnosti

■ Příjemci podpory

  • podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky), zemědělští podnikatelé s výstupem projektu mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy (o EU) v oblasti ICT. V případě velkých podniků budou podporovány projekty, jejichž realizace v konečném důsledku povede ke snižování nákladů MSP (dle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o EFRR). Realizace takovýchto projektů je společensky účelná bez ohledu na velikost příjemce dotace.