Prioritní osa 3

Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

PRIORITNÍ OSA 3: ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ ENERGIÍ, ROZVOJ ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, PODPORA ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ ENERGIÍ A DRUHOTNÝCH SUROVIN

 

Specifický cíl 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubékonečné spotřebě ČR

■ Typy podporovaných aktivit

Výstavba nových a rekonstrukce / modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu; zejména se bude jednat o:

 • podporu výstavby a rekonstrukce / modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)
 • vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem
 • výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla

■  Příjemci podpory

 • podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky). Zahrnutí podpory velkých firem (dle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o EFRR) v rámci tohoto specifického cíle je zdůvodněno maximální snahou o využití veškerého dostupného potenciálu nejefektivnějších obnovitelných zdrojů energie v ČR.

 

Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

■ Typy podporovaných aktivit

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
 • Výstavba budov s téměř nulovou spotřebou před datem, od něhož je takováto výstavba vyžadována právními předpisy provádějícími směrnici o energetické účinnosti budov; podpora bude poskytnuta na pokrytí části vícenákladů

■  Příjemci podpory

 • podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky); pro intervence v oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů, komplexní řešení úspor energie) rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, a maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury.
 

Specifický cíl 3.3: Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

■ Typy podporovaných aktivit

 • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
 • Nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách
 • Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě

■ Příjemci podpory

 • podnikatelské subjekty (zejména střední a velké podniky). Provozovatelé distribučních sítí jsou v ČR zpravidla velké podniky, tudíž rozvoj inteligentních sítí nelze realizovat v segmentu malých a středních firem. Provozovatelé distribučních sítí jsou držitelem licence na distribuci elektřiny a zřizují technický dispečink pro výkon činností v případě, že provozují zařízení s napětím 110 kV ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. K realizaci výše uvedených podporovaných aktivit je nutné dispečerské řízení prostřednictvím technického dispečinku. Odpovědnost za realizaci podporovaných aktivit inteligentních sítí mají provozovatelé distribučních sítí, jak vyplývá např. z dokumentů SET Plan / iniciativy European Electricity Grid Initiative.

 

Specifický cíl 3.4: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

■ Typy podporovaných aktivit

 • Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel)
 • Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií)
 • Zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov
 • Integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě)
 • Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu)
 • Zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách)
 • Zavádění systémů řízení spotřeby energií
 • Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin
 • Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • Zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny)
 • Zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

■ Příjemci podpory

 • podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky). V tomto specifickém cíli se předpokládá účast velkých podniků (dle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o EFRR), neboť představují významnou cílovou skupinou pro zavádění nízkouhlíkových technologií z hlediska snížení negativního dopadu jejich činnosti na životní prostředí. To je dáno jednak rozsahem tohoto dopadu vzhledem k velikosti jejich produkce (velký potenciál ke zlepšení), ale také tím, že řada velkých podniků má starší technologické vybavení a nevhodnou infrastrukturu přinášející zbytečnou ekologickou zátěž.

 

Specifický cíl 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

■ Typy podporovaných aktivit

 • Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení
 • Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

■ Příjemci podpory

 • podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky).

 

Specifický cíl 3.6: Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

■ Typy podporovaných aktivit

 • Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).

■ Příjemci podpory

 • podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy). Provozovatel přenosových sítí je z principu velký podnik. Intervence v této oblasti tedy nelze realizovat v segmentu malých a středních firem