PRIORITNÍ OSA 2: ROZVOJ PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

 

Specifický cíl 2.1: Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajícícha rozvojových podniků

■ Typy podporovaných aktivit

 • Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 3 let) a rozvojových podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů a dotací MSP zejména pro mikropodniky
 • Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky na celém území ČR s výjimkou území hl. města Prahy (např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů)

■ Příjemci podpory

 • podnikatelské subjekty (malé a střední podniky) ve výrobě a službách, provozovatelé inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra (pouze pro aktivity poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky); v rámci tohoto specifického cíle budou příjemci podpory nezemědělští podnikatelé s výstupem projektu mimo položky obsažené v dodatku Smlouvy (o EU), zároveň budou podporovány projekty zemědělských podnikatelů zaměřené na podnikatelské poradenství (nikoliv poradenství do zemědělské činnosti).
 

Specifický cíl 2.2: Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

■ Typy podporovaných aktivit

 • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj.)Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučing, foresight ad.)
 • Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME)

■  Příjemci podpory

 • podnikatelské subjekty (malé a střední podniky), zprostředkující subjekt OP PIK, Česká agentura na podporu exportu CzechTrade.

V rámci tohoto specifického cíle budou podporováni nezemědělští podnikatelé s výstupem projektu mimo položky obsažené

v dodatku Smlouvy (o EU), v případě zemědělských podnikatelů budou podporovány projekty zaměřené na podnikatelské poradenství (nikoliv poradenství do zemědělské činnosti) související s internacionalizací těchto podniků.

 

Specifický cíl 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

■ Typy podporovaných aktivit

 • Technické a stavební rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty a vznik nově zrekonstruovatelných podnikatelských ploch
 • Realizace komplexních stavebně-technických opatření vedoucích k rekonstrukcím technicky nevyhovující podnikatelské nemovitostí nebo brownfieldů na podnikatelský objekt a vzniku nově zrekonstruovaných podnikatelských ploch

 

■ Příjemci podpory

 • podnikatelské subjekty (malé a střední podniky), municipality.

 

Specifický cíl 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP

■ Typy podporovaných aktivit

 • Zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích
 • Pořízení nových zařízení, vybudování/rozšíření školicích středisek, v rámci kterých budou mít zaměstnavatelé, jejich zaměstnanci, žáci a studenti spolupracujících škol možnost proškolení a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi a procesy v daném oboru a novou legislativou související s podnikáním i s efektivním marketingem, který je nutnou součástí konkurenceschopnosti

■ Příjemci podpory

 • podnikatelské subjekty (malé a střední podniky).