PRIORITNÍ OSA 4: OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

 

Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

► Typy podporovaných aktivit

■  Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území natura 2000 a o cílové organismy.

  1. Implementace soustavy natura 2000
  2. plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území natura 2000 (dále jen území národního významu)
  3. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území natura 2000 (dále jen území národního významu)

► Příjemci podpory

■ kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

 

Specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu

► Typy podporovaných aktivit

■  péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.

■  péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.

■  prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

■  předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím op rybářství).

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a aopK čr), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

 

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

► Typy podporovaných aktivit

■  Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.

■  Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

■  Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

■  Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy natura 2000.

■  Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

 

Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

► Typy podporovaných aktivit

■  Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

-    Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch).

-    Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a aopK čr), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.