PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

 

Specifický cíl 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

► Typy podporovaných aktivit

■  Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:

- tepelné čerpadlo, 

- kotel na pevná paliva,

- plynový kondenzační kotel.

■  Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV.

■  Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek.

■  Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu („mikro“ energetická opatření).

► Příjemci podpory

■  kraje, obce

 

Specifický cíl 2.2: snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

► Typy podporovaných aktivit

Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například:

■  Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.

■  Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.

■  Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.

■  Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.

■  Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, So2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.

■  Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, So2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky.

■  Pořízení technologií ke snižování emisí nH3 z chovů hospodářských zvířat.

■  Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

■  Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik ve všech relevantních případech s cílem dosažení nejlepších emisních parametrů s ohledem na technické možnosti zdrojů.

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

 

Specifický cíl 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů

► Typy podporovaných aktivit

■  Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci).

■  Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci).

■  Podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů.

■  Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry.

■  Realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony polské a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu).

Příjemci podpory    

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nevládní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).