PRIORITNÍ OSA 3: ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Specifický cíl 3.1: IP 1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

■ Typy podporovaných aktivit

 • Zvýšení podílu vzdělávacích organizací s vyšší kvalitou
 • Zajištění kvalitní metodické, pedagogicko-psychologické a asistenční podpory pedagogickým i dalším pracovníkům a rodičům dětí v předškolních zařízeních
 • Navázání spolupráce pedagogů MŠ, ZŠ, pracovníků pedagogicko-psychologického poradenství, dalších odborníků a rodičů dětí z MŠ pro zajištění snazšího přechodu dětí na ZŠ
 • Zlepšení kompetencí pracovníků zařízení pro předškolní vzdělávání
 • Zvýšení počtu učitelů a dalších pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání, kteří prohloubili či rozšířili své znalosti a dovednosti

■ Příjemci podpory

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol, vysoké školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace
 

Specifický cíl 3.2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

■ Typy podporovaných aktivit

 • Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů
 • Zvýšení podílu pedagogů schopných přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých žáků
 • Zvýšení podílu organizací, ve kterých se zlepší kvalita vzdělávání ke KK
 • Zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství
 • Zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří v praxi uplatňují nově získané kompetence k inkluzivnímu vzdělávání
 • Využití ICT technologií a on-line vzdělávání, včetně propojování výuky s informálním učením, zejména pro zavedení a rozvoj postupů a nástrojů individuální podpory žáků a diferenciace výuky
 • Podpora rozvoje KK žáků i pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání

■ Příjemci podpory

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol, vysoké školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace

 

Specifický cíl 3.3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

■ Typy podporovaných aktivit

 • Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hodnocení jako nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího rozvoje
 • Vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování a hodnocení všech prvků systému
 • Zavedení hodnocení, které bude zahrnovat jak sumativní, tak formativní složky
 • Nástroje pro zvýšení míry spolehlivosti a spravedlnosti hodnocení žáků pedagogy

■ Příjemci podpory

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol, vysoké školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace

 

Specifický cíl 3.4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

■ Typy podporovaných aktivit

 • Rozvoj systému hodnocení a řízení kvality VŠVU
 • Zvýšení kompetencí budoucích pedagogických pracovníků, aby byli připraveni pro rozvíjení potenciálu každého dítěte a žáka
 • Vytvoření sítí fakult a ostatních vzdělávacích institucí a organizací pro přípravu a realizaci vzdělávacích programů
 • Spolupráce ŠVU a dalších vzdělávacích organizací v oblasti zavádění průřezových témat ve výuce/studiu, která vedou k rozvoji KK
 • Redukce obtíží nastupujících učitelů v adaptační fázi jejich pedagogického působení
 • Rozvoj lidských zdrojů ŠVU – posílení pedagogické kompetence pracovníků ŠVU
 • Rozvoj pedagogického a didaktického výzkumu

■ Příjemci podpory

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol, vysoké školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace

 

Specifický cíl 3.5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

■ Typy podporovaných aktivit

 • Zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických a přírodovědných oborů a motivace uplatnit toto vzdělání na trhu práce.
 • Posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě a technice předškolních dětí.
 • Rozšíření polytechnického vzdělávání, zvýšení kvality polytechnického vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání.
 • Rozšíření spolupráce mezi školami vzájemně a mezi školami a dalšími vzdělávacími zařízeními a organizacemi.
 • Zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství.
 • Rozvoj předpokladů odborných škol realizovat vzdělávání dospělých.

■ Příjemci podpory

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol, vysoké školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace

 

Specifický cíl 3.1: IP 2 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

■ Typy podporovaných aktivit

 • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznat potřeby a potenciál každého dítěte nebo žáka a realizovat podpůrná opatření k jeho rozvoji
 • Transformace systému pedagogicko-psychologického poradenství tak, aby byl zajištěn jednotný přístup k těmto službám v rámci ČR a došlo k posílení spolupráce poradenských zařízení se všemi relevantními partnery

■ Příjemci podpory

 • běžné školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace, vysoké školy
 

Specifický cíl 3.1: IP 3 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

■ Typy podporovaných aktivit

1)  Zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami:

 • Zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro každé dítě nebo žáka
 • Zvýšení počtu proinkluzivně nastavených běžných škol a školských zařízení
 • Podpora zájmového a neformálního vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami
 • Zvýšení počtu dětí ohrožených školním neúspěchem v účasti na kvalitním předškolním vzdělávání
 • Zlepšení postojů pedagogických pracovníků, ale i veřejnosti k možnostem společného vzdělávání dětí a žáků, kteří žijí v odlišných sociálních kontextech.

2)  V rámci celé České republiky:

 • Rozšíření opatření pro snížení rizika předčasného ukončování vzdělání u žáků z cílové skupiny zejména prostřednictvím podpory těchto žáků do běžných mateřských a základních škol a dále v době přechodů mezi stupni vzdělání
 • Posílení kompetencí pedagogických pracovníků pracovat se sociokulturním kontextem dětí a žáků, v oblasti pedagogické diagnostiky a práce s heterogenní skupinou
 • Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti specifik práce s romskými dětmi a žáky a dětmi cizinců
 • Vyšší míra začleňování dětí a žáků z cílové skupiny do již existujícího zájmového a neformálního vzdělávání, včetně prázdninových programů
 • Podpora rodinného prostředí a prevence odchodů dětí a mládeže ohrožených rizikovým chováním do ústavní nebo ochranné výchovy a transformace prostřednictvím zvýšení kvality péče, profesionality a mezioborové spolupráce v zařízeních ústavní výchovy.

■ Příjemci podpory

 • běžné školy hlavního vzdělávacího proudu a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace, vysoké školy