PRIORITNÍ OSA 2: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL A LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VÝZKUM A VÝVOJ 

 

Specifický cíl 2.1: IP 1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce

■ Typy podporovaných aktivit

 • Zkvalitnění výuky na vysokých školách: Podpora vzdělávací činnosti a dalších tvůrčích činností (výzkumné, umělecké, praktické apod.) spojených s profilací studijních programů vysokých škol a podporou vzniku a rozvoje studijních programů zaměřených na praxi
 • Zvyšování relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce: Podpora rozvoje profilace studijních programů/oborů vysokých škol v souladu s potřebami trhu práce, podpora tvorby a výrazných úprav studijních programů v souladu s aktuální a dlouhodobou perspektivou vývoje na úrovni regionální, národní i mezinárodní, podpora spolupráce mezi vysokými školami a subjekty aplikační sféry

■  Příjemci podpory

 • vysoké školy, orgány státní správy a samosprávy včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace, partnerem mohou být i další subjekty podílející se na realizaci intervencí specifických cílů 1-4

 

Specifický cíl 2.2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů

■ Typy podporovaných aktivit

 • Vytvoření či modernizace studijních programů zaměřených na výzkum, s důrazem na problémově orientovaný výzkum, sepjetí s praxí vč. problematiky transferu znalostí a na internacionalizaci programů (programy v angličtině, rozvoj mezinárodní mobility) a meziinstitucionální spolupráci (zejména s ústavy AV ČR)

■  Příjemci podpory

 • vysoké školy, orgány státní správy a samosprávy včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace, partnerem mohou být i další subjekty podílející se na realizaci intervencí specifických cílů 1-4

 

Specifický cíl 2.3: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách

■ Typy podporovaných aktivit

 • Vznik a rozvoj studijních programů typu mezinárodních graduate schools a doctoral schools, včetně vytvoření a implementace mechanizmů podpory talentovaných Ph.D. studentů a postdoců (např. juniorské výzkumné granty).
 • Opatření ke snižování míry studijní neúspěšnosti: Vznik a rozvoj poradenských center; tvorba motivačních programů; revize systémů přijímacího řízení; analýza bariér v přístupu ke studiu a studijní úspěšnosti; revize kurikula studijních programů a analýza reálné studijní zátěže v návaznosti na výstupy z učení.

■  Příjemci podpory

 • vysoké školy, orgány státní správy a samosprávy včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace, partnerem mohou být i další subjekty podílející se na realizaci intervencí specifických cílů 1-4

 

Specifický cíl 2.4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

■ Typy podporovaných aktivit

 • Rozvoj kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a vysokých škol, podpora systémů pro strategické a efektivní řízení výzkumných organizací a systémů hodnocení a zabezpečování kvality.

■  Příjemci podpory

 • vysoké školy, orgány státní správy a samosprávy včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace, partnerem mohou být i další subjekty podílející se na realizaci intervencí specifických cílů 1-4, další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3

 

Specifický cíl 2.5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

■ Typy podporovaných aktivit

 • Získání a zapracování klíčových a perspektivních výzkumných a akademických pracovníků, včetně zahraničních výzkumných a akademických pracovníků, pro akreditované studijní programy.
 • Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků (příliv výzkumníků ze zahraničí do výzkumných organizací v ČR).
 • Podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků ve výzkumu a vývoji a studentů.
 • Podpora opatření na popularizaci vědy a výzkumu.
 • Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe.

■ Příjemci podpory

 • organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další subjekty provádějící výzkum či neformální vzdělávání (propagace/popularizace výsledků VaVaI, např. science learning centra, návštěvnická centra apod.), orgány státní správy a samosprávy včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace, další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3.

 

Specifický cíl 2.1: IP 2 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

■ Typy podporovaných aktivit

 • Úprava prostorů a pořízení potřebného vybavení tak, aby vyhovovaly studentům se specifickými potřebami.
 • Rozvoj a modernizace učeben a laboratoří, které slouží vzdělávacím aktivitám, vč. pořízení příslušného přístrojového a materiálového vybavení, aby přispívalo k vyšší kvalitě vzdělávací činnosti na vysoké škole, k jejich konkurenceschopnosti, a odpovídalo inovované výuce.
 • Rozvoj prostorů určených pro praktickou výuku na vysoké škole (např. cvičné operační sály, simulace soudních procesů, prostory pro uměleckou tvorbu a performance spojené se vzdělávací činností).
 • Rekonstrukce a obnova nevyhovujících objektů určených pro vzdělávací činnost na vysoké škole za účelem zkvalitnění poskytované vzdělávací činnosti, zejména na území hlavního města Prahy.
 • Zpřístupnění nových a rozšíření přístupu ke stávajícím informačním zdrojům, systémům manažerského řízení; modernizace softwarového zařízení, aby umožnily zavedení a rozvoj vnitřních systémů hodnocení a zajišťování kvality na vysoké škole.

■ Příjemci podpory

 • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.