PRIORITNÍ OSA 1: POSILOVÁNÍ KAPACIT PRO KVALITNÍ VÝZKUM

 

Specifický cíl 1.1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

■ Typy podporovaných aktivit

 • Rozvoj kapacit výzkumných týmů
 • Dobudování, modernizace či upgrade stávajících výzkumných infrastruktur
 • Budování nové či modernizace stávající vědeckovýzkumné infrastruktury a výzkumných center v Praze
 • Zapojení výzkumných týmů do mezinárodních výzkumných projektů
 • Kofinancování projektů v programu Horizon 2020
 • Podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím -„open access“
 • Zapojení výzkumných týmů do mezinárodních výzkumných projektů v oblastech národních a evropských priorit
 • Vytvoření nových a rozvoj stávajících návštěvnických center v podpořených výzkumných centrech a infrastrukturách
 • Dodávky částí infrastruktur a výzkumných zařízení do mezinárodních výzkumných infrastruktur

■ Příjemci podpory

 • organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, další subjekty provádějící výzkum, další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace
 

Specifický cíl 1.2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

■ Typy podporovaných aktivit

 • Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství
 • Budování kapacit a realizace výzkumných projektů v předaplikační fázi
 • Podpora přípravy mezinárodních výzkumných projektů Future emerging technologies (FET)
 • Kofinancování projektů v programu Horizon 2020

■ Příjemci podpory

 • organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, další subjekty provádějící výzkum, další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace
 

Specifický cíl 1.3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

■ Typy podporovaných aktivit

 • Zkvalitnění infrastrukturních podmínek vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR, které spolupracují na výzkumně zaměřených studijních programech relevantních pro RIS3. Podporovány budou investice do dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a investice do výzkumného vybavení pro vzdělávací účely (přístrojů, laboratorního vybavení, výpočetní techniky aj.).
 • V odůvodněných případech také budování nové infrastruktury pro rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

■ Příjemci podpory

 • organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, další subjekty provádějící výzkum, další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace

 

Specifický cíl 1.4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

■ Typy podporovaných aktivit

 • Rozvoj strategického řízení politiky výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni
 • Implementace nového, motivačního systému hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací podle kvality
 • Vytvoření a implementace mechanizmů pro koordinaci podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit
 • Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro centralizované zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum a vývoj
 • Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro integrovanou komunikaci o výsledcích výzkumu a vývoje
 • Řízení RIS3 na národní úrovni

■ Příjemci podpory

 • organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, další subjekty provádějící výzkum, další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace