OP Doprava zahrnuje tři věcné prioritní osy:
 • Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
 • Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
 • Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Čtvrtá prioritní osa je zaměřena na technickou pomoc.

Specifické cíle první prioritní osy:

 • Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
 • Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T
 • Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
 • Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy)
 • Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
 • Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

Specifické cíle druhé prioritní osy:

 • Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
 • Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

Specifický cíl třetí prioritní osy:

 • Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T