Klíčová oblast změny je zaměřena v prvé řadě na posílení aktivit složek implementace RIS3 v Královéhradeckém kraji. Strategickou funkci plní na svých pravidelných zasedáních Rada pro výzkum, vývoj inovace Královéhradeckého kraje. Roli výkonné jednotky RIS3 plní Centrum investic, rozvoje a inovací. V regionu se ad-hoc setkávají inovační platformy. Implementace RIS3 KHK je realizována pomocí akčních a komunikačních plánů sestávajících z konkrétních projektů/aktivit s určeným nositelem. Klíčová oblast změny je dále zaměřena na posilování koordinace a spolupráce klíčových hráčů triple/quadruple helix (tj. sektoru podnikatelského, vysokoškolského, VaV sektoru i sféry veřejnosprávní a sektoru uživatelů). Cílem je větší koordinace činností jednotlivých hráčů a v regionu působících partnerství, jejich zapojení do tvorby akčních plánů; navazující odstranění duplicitních aktivit resp snaha buď o jejich sdílení nebo komplementaritu. Kromě společných VaVaI aktivit, které jsou nejcennějším výsledkem vzájemné kooperace, je potřeba posilovat společné marketingové aktivity a prezentaci VaVaI profilu regionu navenek. Ať už se bude jednat o společně pořádané události, vytvářené propagační materiály, sdílený kalendář krajských akcí nebo propagací dosažených úspěchů.  

Klíčová oblast změn D: Implementace a marketing RIS3

Strategické cíle v klíčové oblasti změn D:

- strategický cíl D.1. Posílit implementační kapacity RIS3 a zintenzivnit propagaci krajského VaVaI systému 

 

Indikátory strategických cílů/klíčové oblasti změn:

Počet subjektů a funkčních partnerství RIS3 zapojených do tvorby a implementace akčních a komunikačních plánů RIS3 KHK

Strategický cíl D.1. Posílit implementační kapacity RIS3 a zintenzivnit propagaci krajského VaVaI systému 

Implementace RIS3 v regionu je po strategické linii zajišťována pravidelnými zasedáními Rady pro výzkum, vývoj a inovace KHK. CIRI jako výkonná jednotka implementace RIS3 disponuje RIS3 týmem pracovníků, kteří organizačně zajišťují chod RVVI KHK, koordinují přípravu akčních a komunikačních plánů, řídí setkávání inovačních platforem, připravují a realizují vybraná schémata/projekty z akčních plánů. Do aktivit RIS3 je zapojena kritická masa vzájemně kooperujících subjektů triple/quadruple helix, které na základě vzájemné dohody také propagují a medializují region. 

Specifické cíle 

Indikátory specifického cíle

Typové aktivity/projekty/operace[1]

Specifický cíl D.1.1. Zajištění strategického řízení realizace RIS3 KHK

 • Počet zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace KHK

 

 • Zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace KHK
 • Aktualizace Regionální inovační strategie KHK
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl D.1.2. Zajištění výkonné realizace RIS3 KHK

 • Počet připravených, implementovaných a vyhodnocených dvouletých akčních plánů RIS3 KHK
 • Počet funkčních inovačních platforem
 
 • Kvalitní tým pro realizaci RIS3 KHK (chod týmu, vzdělávání, stáže, externí služby, …)
 • Zasedání inovačních platforem
 • Mapování trendů, GVC a GPN v doménách RIS3 KHK
 • Podpora přípravy projektů naplňujících RIS3 (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl D.1.3. Posílení sdíleného marketingu, propagace a vzájemné spolupráce krajského VaVaI systému 

 • Počet zpracovaných, realizovaných a vyhodnocených komunikačních plánů RIS3 KHK
 
 • Mediální kampaně včetně propagačních materiálů
 • Soutěže a konference
 • Sdílené internetové portály
 • Propagace výsledků/ úspěchů VaVaI stakeholderů
 • Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Strategie a národní dokumenty, z nichž jsou strategické a specifické cíle čerpány:

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2015: Priorita 4 - Rozvoj inovačního prostředí – poradenské služby, publicita

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Podmínky a bariéry realizace intervencí v této klíčové oblasti změn:

Shoda klíčových hráčů na odstranění duplicitních aktivit a připojení se k myšlence větší koordinace regionálního VaVaI systému včetně sdíleného marketingu

Sladění rozsahu kompetencí a působnosti některých překrývajících se organizací, poradních orgánů, střechových organizací a organizací koordinace a implementace Strukturálních fondů EU 2014+[1] Jedná se pouze o indikativní seznam, který není předmětem schválení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Konkrétní aktivity budou obsaženy v navazujících akčních plánech naplňovaných projektovými fišemi.

Aktuálně
Archiv aktualit