Klíčová oblast změny je zaměřena v prvé řadě na řešení některých příčin nezaměstnanosti absolventů v Královéhradeckém kraji. Předpokladem pro kvalitní vzdělávání na všech stupních vzdělávací soustavy je jeho důsledné propojení s praxí a reálným životem, odpovídající materiální zázemí ve vzdělávacích institucích a motivovaní a profesionálně zdatní učitelé a další zaměstnanci.  V regionu lze vysledovat přetrvávající nesoulad oborové struktury středních a vysokých škol s požadavky trhu práce, prozatím nepříliš účinnou podporu technických, elektro a stavebních oborů ze strany zřizovatelů středních škol na úkor jiných nepotřebných oborů (např. ekonomických), nepoměr mezi počtem míst na středních školách a počtem uchazečů o studium střední školy, který způsobuje celkový nárůst uchazečů o maturitní obory (potažmo absolventů maturitních oborů) na úkor uchazečů o obory s výučním listem (potažmo absolventů oborů s výučním listem). Dalším úkolem je přiblížení praktické výuky konkrétního oboru reálné praxi, aby absolventi jednotlivých oborů mohli být bez jakýchkoliv prodlev okamžitě využitelní v praxi. V současné době je tedy nezbytně nutné zapojit zaměstnavatele do spolupráce již se základními školami (dále ZŠ) a poté i se středními a vysokými školami. Motivace žáků ke studiu oborů požadovaných trhem práce by měla přicházet právě od zaměstnavatelů a samozřejmě i profesně zdatných kariérových poradců. Také školní vzdělávací programy by měly doznat změn, které budou odrážet inovace v oblasti výuky odborných předmětů a praktické výuky jednotlivých pracovišť. Cílem je podporovat obory vzdělání, jejichž absolventi chybí na trhu práce, zaměřovat se na okamžitou praktickou uplatitelnost absolventů a rozvíjet spolupráci škol se zaměstnavateli (např. částečný přesun výuky do prostor podniků a firem, exkurze a stáže pro pedagogy i žáky) z důvodů přiblížení odborného vzdělávání žáků reálné praxi. V co největší míře je potřeba zavést v primárním a sekundárním školství systém identifikace a péče talentované jedince. V tomto směru je potřebné zvýšit úroveň a efektivitu kariérového poradenství, aby konkrétní obor studovali vždy jedinci s odpovídajícími schopnostmi, předpoklady a zájmy.

Cílovým stavem je situace, kdy veřejná správa průběžně mapuje potřeby firem v regionu, celkovou situaci na trhu práce a získává zpětnou vazbu na kvalitu absolventů. Vzdělávací soustava spolupracuje se zaměstnavateli a přizpůsobuje v maximální možné míře profil absolventa požadavkům trhu práce. Především v primárním a sekundárním školství je zaveden systém identifikace a práce s talenty, včetně rozvoje osob provádějících kariérní poradenství. Je nastaven systém dalšího vzdělávání pro pracovníky ve školství s důrazem na kooperaci s firmami. Pro efektivní implementaci RIS3 v Královéhradeckém kraji je zajištěn chod Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, výkonné jednotky RIS3 a jejího RIS3 týmu a také podnikatelských inovačních platforem.

Klíčová oblast změn C: Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace

Strategické cíle v klíčové oblasti změn C:

- strategický cíl C.1. Zvýšit kvalitu absolventů a pedagogů

 

Indikátory strategických cílů/klíčové oblasti změn:

Spokojenost zaměstnavatelů v kraji s kvalitou absolventů (na základě pravidelného reprezentativního terénního šetření)

Počet žáků/studentů zapojených do programů na rozvoj talentů

Strategický cíl C.1. Zvýšit kvalitu absolventů a pedagogů

Veřejná správa průběžně mapuje potřeby firem v regionu, celkovou situaci na trhu práce a získává zpětnou vazbu na kvalitu absolventů s důrazem na technické a přírodovědné obory. Vzdělávací soustava spolupracuje se zaměstnavateli a přizpůsobuje v maximální možné míře profil absolventa požadavkům trhu práce. Především v primárním a sekundárním školství je zaveden systém identifikace a práce s talenty, včetně rozvoje osob provádějících kariérní poradenství. Je nastaven systém dalšího vzdělávání pro pracovníky ve školství s důrazem na kooperaci s firmami.

Specifické cíle 

Indikátory specifického cíle

Typové aktivity/projekty/operace[1]

Specifický cíl C.1.1. Posílit kvalitu absolventů počátečního vzdělávání s důrazem na technické/ přírodovědné obory a popularizační aktivity

 • Počet subjektů/osob zapojených do aktivit
 • Podíl žáků/studentů nastupujících ke studiu technických a přírodovědných oborů na SŠ/VŠ
 • Podíl zahraničních studentů na VŠ

 

 • Aktivity popularizace vědy a techniky
 • Positivní propagace technických a přírodovědných oborů a VaVaI obecně široké veřejnosti
 • Podpora spolupráce ZŠ a SŠ při výuce technických dovedností
 • Podpora volnočasových aktivit dětí, žáků a studentů směřující k rozvoji technických a přírodovědných dovedností (zájmové a neformální vzdělávání, soutěže, populárně-naučný výklad tématu, kroužky na ZŠ apod.)
 • Rozvoj aktivit posilujících podnikavost (finanční gramotnost, netechnické kompetence, základy podnikání, podnikatelské soutěže - podnikatelské záměry, virtuální firmy…)
 • Upgrade vzdělávací infrastruktury a zařízení
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl C.1.2. Posílit spolupráci vzdělávacích institucí s podnikatelským sektorem

 • Spokojenost zaměstnavatelů s úrovní odborných škol a profily absolventů (na základě pravidelného reprezentativního terénního šetření)
 • Počet závěrečných prací realizovaných ve spolupráci s firmami
 • Počet subjektů/osob zapojených do aktivit

 

 • Systém periodické analýzy potřeb firem v regionu ve vztahu k absolventům SŠ,VŠ
 • Spolupráce škol a firem na úpravě kurikul a kompetenčních modelů absolventů SŠ, VŠ
 • Stáže/odborné praxe žáků/studentů ve firmách
 • Setkání s úspěšnými podnikateli - příklady táhnou, motivace k podnikání
 • Podpora závěrečných a např. ročníkových prací dle témat zadaných firmami
 • Letní školy realizované ve spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Platforma spolupráce škol, zaměstnavatelů a institucí trhu práce
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl C.1.3. Zavést systém péče o talenty v počátečním vzdělávání

 • Podíl institucí předškolního a  počátečního vzdělávání v kraji se zavedeným systém péče o talenty
 • Počet zapojených osob (talentovaných jedinců)
 
 • Zavedení systému identifikace a práce s talenty MŠ, ZŠ, SŠ,VOŠ,VŠ (příprava systému, metodiky, školení a stáže kariérních poradců, aktivity kariérního poradenství)
 • Příprava a realizace konkrétních nástrojů pro identifikované talenty
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl C.1.4. Posílit kvalitu pedagogů

 • Přepočtený počet úvazků (FTE) pracovníků firem podílejících se na výuce v institucích počátečního vzdělávání
 • Počet osob zapojených do aktivit
 
 • Stáže pedagogů ve firmách
 • Participace lidí z praxe na výuce SŠ, VŠ
 • Podpora dalšího odborného vzdělávání pedagogů
 • Motivační aktivity pro účast pedagogů na poskytování služeb dalšího vzdělávání
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Strategie a národní dokumenty, z nichž jsou strategické a specifické cíle čerpány:

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2015: Priorita 1 - Efektivní využití kapacit a potenciálu institucí sekundárního a terciárního vzdělávání a výzkumných organizací

Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje – Prioritní osa č. 1 a 2

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Podmínky a bariéry realizace intervencí v této klíčové oblasti změn:

Ochota vzdělávacích institucí, firem a organizací trhu práce spolupracovat na smysluplných aktivitách reagujících na potřeby firem

Zájem žáků a studentů o technické a přírodovědné obory

Existence příkladů dobré praxe ve firmách a výzkumných organizacích, které lze popularizovat

Zájem firem účastnit se výuky v sekundárním a terciérním vzdělávání

Zvyšování kvality výuky[1] Jedná se pouze o indikativní seznam, který není předmětem schválení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Konkrétní aktivity budou obsaženy v navazujících akčních plánech naplňovaných projektovými fišemi.

Aktuálně
Archiv aktualit