Klíčová oblast změn je zaměřena na posílení orientace výzkumných organizací na aplikační témata a rozšíření aktivit spolupráce s konečnými uživateli buď formou poskytování VaV vstupů do procesu umisťování nových/inovovaných výrobků firmami na trh nebo poskytování mezinárodně excelentních výstupů využitelných veřejným sektorem jako je např. armáda nebo zdravotnický systém. Dále na efektivní systém spolupráce s firmami na společných VaV aktivitách a realizaci více úspěšných případů komercializace. Všechny výše uvedené okruhy by se měly promítnout do vyššího podílu výdajů vládního a vysokoškolského sektoru financovaných podnikatelským sektorem.

Spolupráce s aplikační sférou se promítne do oblasti lidských zdrojů ve formě nejrůznějších mobilit studentů a zaměstnanců, s cílem posilovat a zkvalitňovat výzkumné týmy.  Více VaV pracovníků bude zapojeno do projektů spolupráce s aplikační sférou v nejrůznějších formách. Pomocí tematických a cílených akcí a informačních technologií bude zvyšována vzájemná informovanost výzkumné infrastruktury a aplikační sféry potřebách, poptávce a nabídce VaVaI kapacit pro společné aktivity. Pomocí různých školících aktivit bude zvyšováno povědomí pracovníků akademické sféry o pravidlech podnikání a problematice ochrany duševního vlastnictví. Budou rozvíjeny nástroje umožňující ověřit technickou a komerční uplatnitelnost výsledků výzkumu a vývoje.

Cílovým stavem je situace, kdy výzkumné organizace v regionu efektivně spolupracují s aplikační sférou na projektech smluvního/kolaborativního výzkumu a rozvíjejí společně s firmami lidské kapacity pro výzkum a vývoj. Výzkumné organizace v regionu mají efektivně nastaven vnitřní systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje a generují výsledky pro konečného uživatele v podobě buď konkrétního tržně úspěšného obchodního případu komercializace nebo veřejného uživatele výsledků jako je např. armáda, zdravotnický systém apod.

Klíčová oblast změn B: Excelentní veřejný výzkum pro aplikace

Strategické cíle v klíčové oblasti změn B:

- strategický cíl B.1. Posílení aplikační výkonnosti výzkumných organizací

Indikátory strategických cílů/klíčové oblasti změn:

Podíl výdajů vládního a vysokoškolského sektoru na výzkum a vývoj financovaných podnikatelským sektorem

Počet projektů spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Strategický cíl B.1. Posílení aplikační výkonnosti výzkumných organizací

Výzkumné organizace v regionu efektivně spolupracují s aplikační sférou na projektech smluvního/kolaborativního výzkumu a rozvíjejí společně s firmami lidské kapacity pro výzkum a vývoj. Výzkumné organizace v regionu mají efektivně nastaven vnitřní systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje a generují výsledky pro konečného uživatele v podobě buď konkrétního tržně úspěšného obchodního případu komercializace nebo veřejného uživatele výsledků jako je např. armáda, zdravotnický systém apod.

Specifické cíle 

Indikátory specifického cíle

Typové aktivity/projekty/operace[1]

Specifický cíl B.1.1. Posílit relevanci výzkumných a vývojových aktivit výzkumných organizací ve vztahu k aplikacím

 • Objem realizovaného smluvního/ kolaborativního výzkumu  (domácího a mezinárodního) v Kč
 • Přepočtený počet pracovníků výzkumných organizací (FTE) zapojených do projektů smluvního/ kolaborativního výzkumu  (domácího a mezinárodního)
 • Objem vyčerpaných prostředků z mezinárodních programů (např.H2020)
 
 • Networkingová, matchmakingová setkání
 • Program na podporu kolaborativních VaV projektů
 • Upgrade infrastruktury a zařízení výzkumných organizací
 • Sdílení best-practises se zahraničními výzkumnými organizacemi
 • Poradenství (dotační, partner-search)
 • Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje
 • Zhodnocení aktivit VaVaI z pohledu komerčního/aplikačního potenciálu a TRL (úroveň zralosti inovace k praktickému užití).
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl B.1.2. Zvýšit (mezinárodní) mobilitu lidských zdrojů ve výzkumných organizacích

 • Počet (zahraničních) VaV pracovníků a doktorandů ve výzkumných organizacích s délkou pobytu >3 měsíce
 • Počet studentů doktorského studia spolupracujících s firmami
 
 • Aktivity na transfer znalostí z VO do firem (např. Knowledge transfer partnership - společné vedení doktorandů firmou a školou)
 • Mobility studentů a zaměstnanců
 • Asistenční služby pro příchozí zahraniční studenty a pracovníky VaV
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl B.1.3. Zvýšit míru komercializace výsledků výzkumných organizací

 • Počet případů prodeje patentu, poskytnutí licence na výsledky výzkumu poskytnutých výzkumnými organizacemi firmám
 • Zvýšení tržeb výzkumných organizací z komercializace
 
 • Regionální Proof of Concept program (k zajištění průmyslové ochrany, prototypování, předprodukčního testování a vývoje, analýze a  směřování komerčního potenciálu)
 • Služby center transferu technologií
 • Školení na netechnické kompetence
 • Školení na základy podnikání, IPR (ochrana duševního vlastnictví, komerční posouzení výzkumných cílů)
 • Networking akademiků a VaV firem (exkurze a stáže do firem, cvičení formou virtuálních firem – lze i jako volitelný předmět ve výuce)
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Strategie a národní dokumenty, z nichž jsou strategické a specifické cíle čerpány:

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2015: Priorita 2 - Vytváření podmínek pro spolupráci v oblasti inovací

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Podmínky a bariéry realizace intervencí v této klíčové oblasti změn:

Ochota a motivace výzkumných organizací k větší spolupráci s aplikační sférou

Nastavený systém komercializace ve výzkumných organizacích (směrnice, role, procesy, orgány)

Nastavený systém efektivní výměny informací na základě regionálního partnerství (Platforma investic, rozvoje a inovací KHK)[1] Jedná se pouze o indikativní seznam, který není předmětem schválení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Konkrétní aktivity budou obsaženy v navazujících akčních plánech naplňovaných projektovými fišemi.

Aktuálně
Archiv aktualit