Klíčová oblast změn je zaměřena na zvyšování inovační aktivity podniků, která je v Královéhradeckém kraji mezikrajském srovnání v rámci ČR velmi nízká (ČSÚ 2012). V prvé řadě se zaměřuje na počátek podnikatelského cyklu, protože motivace obyvatel k vlastní podnikatelské inovativní činnosti se neustále snižuje.  Stále nerozvinuté podhoubí pro rozvoj zajímavých podnikatelských záměrů tzv. start-up scéna vyžaduje větší zapojení všech relevantních stakeholderů, tak aby generovala více nových úspěšných firem, jejichž růst bude dlouhodobý a založený na inovacích. V druhé řadě se zaměřuje vlastní výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem, oborových a mezioborových seskupení v regionu s důrazem na mezinárodní aktivity. Jedná o využití aktivit, které budou motivovat stabilní firmy k úpravě strategického řízení s cílem zvýšení jejich VaVaI aktivit s cílem úspěšné expanze do nových segmentů a trhů. Strukturálním problémem je nízká kooperace firem s výzkumnými organizacemi obecně. Klíčová oblast změn se snaží tyto dva světy více propojit a přimět ke společným projektům, které by vyústily v nové mezinárodně konkurenceschopné produkty. V kraji nepůsobí žádná vysoká škola/fakulta technického zaměření, která by oborově vázala na klíčové sektory krajské ekonomiky. Po absolvování střední školy musí studenti nastoupit na technické obory mimo kraj a jejich motivace vrátit se po ukončení vysokoškolského studia zpět se snižuje. Cílem je umožnit firmám přilákat tyto potřebné kvalifikované absolventy a zaměstnance zpět do kraje.

Pro zvyšování počtu nových inovativních podnikatelských záměrů je potřeba motivovat občany k vlastní podnikatelské činnosti např. pomocí popularizačních a poradenských aktivit, které napomohou hladšímu startu podnikání, poskytnout kritický pohled na smysluplnost podnikatelského záměru a pomohou jeho rozvoji, škálovatelnosti a mezinárodní tržní expanzi. U zavedených firem se strategií založenou na výzkumu a vývoji je potřeba posilovat aktivity vedoucí ke zvýšeným výdajům firem (pod domácí i zahraniční kontrolou) a vnějších investorů na výzkumu a vývoj. Což je determinováno především rozvojem lidských zdrojů, materiálními podmínkami (infrastruktura, vybavení) a spoluprací s ostatními firmami a výzkumnými organizacemi na společných projektech s ideálně mezinárodním dopadem a následným úspěšným tržním uplatněním.

Cílovým stavem je situace, kdy je v regionu vytvořeno a udržováno prostředí pro zakládání nových inovativních firem (obecně je propagována a podněcována podnikavost). Novým nápadům jsou poskytovány služby usnadňující růst a mezinárodní expanzi. Existují nové podniky, které přežijí kritickou dobu rozjezdu podnikání do prvních komerčních úspěchů a fáze ziskovosti. Inovační aktivita firem v regionu roste. Roste počet firem pod zahraniční kontrolou provádějících VaV aktivity. Firmy rozvíjejí jak lidské tak materiální kapacity pro výzkum a vývoj a spolupracují mezi sebou a s výzkumnými organizacemi na projektech s mezinárodním tržním uplatněním.

Klíčová oblast změn A: Zvýšení inovační výkonnosti firem

Strategické cíle v klíčové oblasti změn A:

- strategický cíl A.1. Zvýšit míru podnikatelské aktivity

- strategický cíl A.2. Posílit výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem, oborových a mezioborových seskupení s důrazem na mezinárodní aktivity

Indikátory strategických cílů/klíčové oblasti změn:

Neinvestiční výdaje podnikového sektoru na výzkum a vývoj

Počet mezinárodních patentových přihlášek podaných firmami

Strategický cíl A.1. Zvýšit míru podnikatelské aktivity

V regionu je vytvořeno a udržováno prostředí pro zakládání nových inovativních firem typu start-up i spin-off (obecně je propagována a podněcována podnikavost). Novým nápadům jsou poskytovány služby usnadňující růst a mezinárodní expanzi.

Specifické cíle 

Indikátory specifického cíle

Typové aktivity/projekty/operace[1]

Specifický cíl A.1.1. Zvýšit počet nových inovativních firem s důrazem na akcelerační a inkubační služby

 • Počet podpořených nově vzniklých firem existujících alespoň 3 roky od poskytnutí podpory
 • Podíl podpořených osob, které zahájily podnikání z celkového počtu podpořených osob
 
 • Inkubační a akcelerační aktivity (např. voucher na využití služeb coworkingu, mentoringu, koučinku)
 • Poradenství začínajícím podnikatelům (např. voucher na start podnikání)
 • Vzdělávání pracovníků/expertů poskytujících akcelerační a inkubační služby
 • Popularizační akce – motivace k podnikání; best-practises úspěšných podnikatelů
 • Aktivity zlepšující přístup začínajících podnikatelů k alternativním zdrojům financování
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Strategický cíl A.2. Posílit výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem, oborových a mezioborových seskupení s důrazem na mezinárodní aktivity

Inovační aktivita firem v regionu roste. Firmy rozvíjejí jak lidské tak materiální kapacity pro výzkum a vývoj a spolupracují mezi sebou a s výzkumnými organizacemi na projektech s mezinárodním tržním uplatněním.

Specifický cíl A.2.1. Zvýšit výzkumnou, vývojovou a inovační aktivitu firem, oborových a mezioborových seskupení s důrazem na mezinárodní aktivity

 • Objem vyčerpaných prostředků z mezinárodních programů (např.H2020, COSME,…)
 • Objem výdajů vynaložených podpořenými firmami  na smluvní/kolaborativní výzkum s výzkumnými organizacemi
 • Počet firem s neinvestičními výdaji na VaV >10M Kč ročně
 
 • Aktivity pro navazování spolupráce firem a poskytovatelů znalostí (např. inovační vouchery)
 • Inovační a procesní audity – poradenství (např. interim manager)
 • Poradenství (dotační, partner-search, strategické řízení)
 • Networkingové akce a soutěže (např.  Inovační firma KHK s  vyhlášením nejúspěšnějších inovačních produktů (výrobků, postupů, služeb) kraje (dvouletá periodicita))
 • Regionální Proof of Concept program
 • Marketingové aktivity (s cílením na nové zahraniční trhy)
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl A.2.2. Zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků ve firmách

 • Počet podpořených pracovníků VaV ve firmách (HC)
 • Počet nových pracovních míst vytvořených podpořenými subjekty (FTE)
 
 • Aktivity na tvorbu nových pracovních míst VaV pracovníků (např. inovační asistent)
 • Aktivity na transfer znalostí z VO do firem (např. Knowledge transfer partnership - společné vedení doktorandů firmou a školou)
 • Mobility zaměstnanců (např. u členů klastru)
 • Asistenční služby pro nově příchozí pracovníky VaV
 • Školící aktivity na netechnické kompetence, řízení a IPR a inovační inženýrství
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl A.2.3. Zatraktivnit region pro  investory (zahraniční i domácí) realizující znalostně náročnější aktivity

 • Počet zahraničních firem (subjektů pod zahraniční kontrolou) realizujících VaV aktivity v KHK
 
 • Mapování spokojenosti/potřeb investorů v regionu (spektrum after care služeb)
 • Aktualizace databáze brownfields a greenfields
 • Aktivity na usnadnění zahájení podnikání investorů (soft landing)
 • Propagační aktivity
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl A.2.4 Zlepšit kapacity pro realizaci konkrétních VaVaI aktivit v regionu

 • Investice do VaVaI kapacit v rámci podpůrných dotačních programů
 
 • Dotační programy na zlepšení stávajícího zázemí pro konkrétní záměry inovujících firem, klastrů, technologických platforem, veřejnoprávních žadatelů (obcí, krajů, …), výzkumných organizací a  dalších VaV pracovišť
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Strategie a národní dokumenty, z nichž jsou strategické a specifické cíle čerpány:

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2015: Priorita 3 - Posilování inovační výkonnosti progresivních odvětví

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Podmínky a bariéry realizace intervencí v této klíčové oblasti změn:

Zvýšení stability regulatorního systému (např. daňová oblast) a snižování administrativní zátěže

Zapojení kvalitních poskytovatelů poradenských/inkubačních/akceleračních služeb (důvěryhodných pro firmy)

Motivace firem rozvíjet se směrem k mezinárodně konkurenceschopné expanzi založené na výzkumu a vývoji

Postupné překonávání nedůvěry firem vůči akademické sféře (získávání důvěry založené např. na menších „pilotních“ projektech spolupráce)

Nízká motivace mladých lidí k vlastnímu podnikání[1] Jedná se pouze o indikativní seznam, který není předmětem schválení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Konkrétní aktivity budou obsaženy v navazujících akčních plánech naplňovaných projektovými fišemi.


[1] Jedná se pouze o indikativní seznam, který není předmětem schválení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Konkrétní aktivity budou obsaženy v navazujících akčních plánech naplňovaných projektovými fišemi.

Aktuálně
Archiv aktualit