Návrhová část vychází z analytické části shrnuté formou SWOT analýzy s přihlédnutím k závěrům problémové analýzy a dále ze zásobníku typových aktivit, které již byly v minulosti prioritizovány klíčovými hráči krajského VaVaI systému v rámci zpracování Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Další podněty pro zacílení podpory byly získány z jednání RVVI KHK, zasedání inovačních platforem a  řízených rozhovorů se zástupci výzkumných organizací a firem v regionu.

Pro naplnění vize stanovuje návrhová část čtyři klíčové oblasti změn s navrženými strategickými a specifickými cíli. Pro obě úrovně cílů jsou navrženy indikátory. Pro dosažení specifických cílů jsou navrženy typové projekty, aktivity nebo programy. Výčet projektů, aktivit nebo programů je pouze indikativní a může se dále rozšiřovat nebo změnit. Strategie bude naplňována akčními plány, které již budou obsahovat konkrétní projekty, aktivity nebo programy vedoucí k naplnění cílů krajské RIS3 strategie, a to včetně nositelů.
Aktuálně
Archiv aktualit