Pro zpracování regionálního annexu byla využita metodická doporučení Evropské komise shrnutá v Příručce pro Výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace a dokumenty popsané v kapitole 1.3. Jednalo se hlavně o Komplexní studii progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, jejíž součásti byly oborové analýzy, technologický foresight, sestavení regionální kompetenční mapy a návrh zásobníku 30 opatření pro implementaci, která byla prioritizována klíčovými hráči krajského VaVaI systému v rámci terénního dotazníkového šetření. Analytická část byla zpracována na základě statistických dat výzkumu, vývoje a inovací, ze kterých byly učiněny závěry o pozici Královéhradeckého kraje v mezikrajském srovnání. Dále byla využita data poskytnutá MŠMT, údaje z IS VaVaI, obchodního rejstříku a výročních zpráv firem a výzkumných organizací, statistiky čerpání OP PI a FP7 a informace databáze firem Czech Credit Bureau.  Také s pomocí výše uvedených zdrojů byla provedena analýza stakeholderů krajského triple helix.  Analýzy byly shrnuty metodou SWOT, která byla vstupem pro zpracování pomocné problémové analýzy, jejíž závěry se také promítly do nastavení stromu cílů v návrhové části, která obsahuje vizi, klíčové oblasti změn a příslušné strategické a specifické cíle. Pro obě úrovně cílů byly navrženy indikátory. Pro jednotlivé cíle byly navrženy typové aktivity, která budou později konkretizovány v akčních plánech, sestávajících z jednotlivých projektových fiší. Annex byl projednáván a připomínkován na čtyřech setkáních Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. Další podněty pro zacílení podpory byly získány právě z jednání RVVI KHK, zasedání inovačních platforem a  řízených rozhovorů se zástupci výzkumných organizací a firem v regionu, které probíhají kontinuálně a paralelně s tvorbou tohoto dokumentu.

Tento dokument a podkladové materiály jsou k dispozici na www.riskhk.czwww.cirihk.cz/ris3.
Aktuálně
Archiv aktualit