Zajištujeme činnost tematických koordinátorů pracovních skupin Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace.

 
PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti vědy a výzkumu (VaV)
 
  • Podpora procesu implementace ITI
  • Aktualizace finančních plánů a indikátorů Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace v rozsahu operačních programů spadajících do PS4
  • Aktivní účast tematických koordinátorů na jednáních s  řídícími orgány příslušných Operačních programů EU
  • Svolávání, organizační a administrativní podporu a zajištění odborného vedení pracovní skupiny
  • Slaďování spolupráce subjektů v území související s daným tématem
  • Podílení se na vytváření partnerství mezi aktéry v rámci jednotlivých témat řešených v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace
  • Konzultace rozsahu a obsahového zaměření projektových záměrů s potencionálními žadateli ohledně jejich souladu s integrovanou strategií Hradecko-pardubické aglomerace a konzultace s řídícím orgánem (ŘO) daných operačních programů (OP)
  • Evidence projektových záměrů podle daných témat
  • Spolupráce s manažerem ITI Hradecko-pardubické aglomerace, územními koordinátory a zprostředkujícím subjektem na přípravě a vypisování sdružených výzev