CIRI plní roli regionální rozvojové agentury Královéhradeckého kraje. Organizace byla zřízena za účelem vytváření, koordinace a zajišťování prostředí a podmínek vedoucích ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji regionu.

V současné době je jednou z hlavních náplní práce CIRI příprava Královéhradeckého kraje na programové období EU 2014+ a vytváření podmínek pro čerpání finanční prostředků Evropské unie.

Mezi nejčastější úkoly organizace v této oblasti patří:

  • tvorba, aktualizace, implementace a monitoring koncepčních dokumentů Královéhradeckého kraje v oblasti regionálního rozvoje, výzkumu, vývoje a inovací
  • kroky směřující k rozvoji Platformy investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje
  • spolupráce na řízení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje a Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje
  • spolupráce s výzkumnou sférou, aplikační sférou a zprostředkujícími organizacemi v oblasti regionálního rozvoje, výzkumu, vývoje a inovací
  • spolupráce s partnery (agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy, kraji, vzdělávacími institucemi aj.) za účelem rozvoje regionu
  • konzultační činnost v oblasti sociálního podnikání
  • spolupráce na rozvojových aktivitách obcí a regionů Královéhradeckého kraje, zavádění místní Agendy 21, metodická pomoc pro regionální aktéry
  • zajišťování mezinárodní rozvojové spolupráce Královéhradeckého kraje, výměna informací se zahraničními subjekty, metodická pomoc pro evropské regiony
  • poskytování informací o možnostech financování z krajských, národních, evropských a mezinárodních fondů a zdrojů
  • garance realizace významných průmyslových zón v Královéhradeckém kraji
Portál Regionálního partnerství
Aktuálně
Archiv aktualit