PRIORITNÍ OSA 3: DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

 

Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

■ Typy podporovaných aktivit

 • Revitalizace souboru vybraných památek:
  • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
  • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
  • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
  • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP).
  • Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění

■ Příjemci podpory

 • vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících

 

Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správyprostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

■ Typy podporovaných aktivit

 • eGovernment
 • Kybernetická bezpečnost
 • Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura

■ Příjemci podpory

 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, státní podnik

 

Specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

■ Typy podporovaných aktivit

 • Pořízení územních plánů
 • Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí
 • Pořízení územních studií

■ Příjemci podpory

 • obce s rozšířenou působností