PRIORITNÍ OSA 1: KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

 

Specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TENT-T

■ Typy podporovaných aktivit

• Rekonstrukce, modernizace či výstavba regionální silniční dopravní infrastruktury.

■ Příjemci podpory

• kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

 

Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

■ Typy podporovaných aktivit

• Terminály
• Telematika
• Bezpečnost
• Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice
• Cyklodoprava

■ Příjemci podpory

• kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

 

Specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

■ Typy podporovaných aktivit

• Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
• Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
• Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

■ Příjemci podpory

• MV – Generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany
(§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně), Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností