PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTAPRO OBYVATELE REGIONŮ

 

Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

■ Typy podporovaných aktivit

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby.
 • Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
 • Sociální bydlení.

■ Příjemci podpory – sociální služby

 • nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace

■ Příjemci podpory – sociální bydlení

 • obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

 

Specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

■ Typy podporovaných aktivit

 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků.

■ Příjemci podpory

 • osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zaklá-dané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve

 

Specifický cíl 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

■ Typy podporovaných aktivit

 • Zvýšení kvality vysoce specializované péče
 • Zvýšení kvality návazné péče
 • Deinstitucionalizace psychiatrické péče

■ Příjemci podpory

 • příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace

 

Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

■ Typy podporovaných aktivit

 • Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol.
 • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách.
 • Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání.
 • Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:
  • v oblastech komunikace v cizích jazycích,
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
 • Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.

■ Příjemci podpory

 • zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
 

Specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

■ Typy podporovaných aktivit

 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov.
 • Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody.
 • Přechod na šetrné, ekologické zdroje.

■ Příjemci podpory

 • v případě dotace: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících
 • v případě finančního nástroje: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty; správce fondu fondů/správce finančního nástroje podle výsledku ex-ante posouzení finančního nástroje