V oblasti informačních technologií jsou realizovány především projekty, které mají za cíl implementaci eGovernmentové strategie do veřejné správy, jsou tedy zaměřeny na zefektivnění výkonů a procesů uvnitř územní veřejné správy a zvýšení kvality veřejných služeb. Tyto projekty jsou spolufinancovány z Integrovaného operačního programu.
I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje
Projekt se skládá ze dvou částí - technologické centrum a elektronická spisová služba.
 • V roce 2012 bylo pořízeno Technologické centrum Královéhradeckého kraje, které tvoří robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro provoz potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat. Vybudování technologického centra je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center.
 • Cílem pořízení elektronické spisové služby je implementace a zajištění provozu této služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů pro kraj a organizace kraje.
II. Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje
Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy  prostřednictvím vyššího využití ICT v území, podporujících komplexní informatizaci a rozvoj informačních systémů v orgánech územní veřejné správy. V rámci projektu je realizováno:
 • Vytvoření portálu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje,  který obsahuje mapové kompozice k prohlížení, poskytuje služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat. Vizí projektu je existence infrastruktury pro prostorové informace umožňující efektivní správu a zajišťující dostupnost údajů o území v kontextu požadavků stavebního zákona.
 • Vytvoření účelové katastrální mapy – jedná se o digitální bezešvou podobu vektorového obrazu katastrální mapy umístěné v souřadnicovém systému S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území s Digitální katastrální mapou a Katastrální mapou digitalizovanou.
III. Digitalizace a ukládání
Cílem projektu je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje:
 • Digitalizované a uložené dokumenty – podpora procesu digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění dokumentů.
 • Krajská digitalizační jednotka – pořízení technologií pro digitalizaci (skenery a další nástroje pro digitalizaci kulturního dědictví a úředních dokumentů).
 • Krajská digitální spisovna – nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti původců.
 • Krajské digitální úložiště – ukládá data a dokumenty, která pocházejí z činnosti informačních systémů orgánů veřejné správy a je třeba je střednědobě až dlouhodobě ochránit proti ztrátě.
IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Cílem projektu je upravit informační a procesní systém územně samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry).
 • Projekt umožní efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech softwarových komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku.
 • Strategickým cílem je zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy.
V. Datové sklady a nástroje BI Královéhradeckého kraje
Projekt Datové sklady a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje má za cíl mimo jiné:
 • Vytvořit a udržovat datový sklad Královéhradeckého kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu.
 • Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionů a veřejných služeb.
 • Vytvořit podmínky pro modernizaci veřejné správy prostřednictvím pořízení a nasazení nástrojů informační podpory s cílem zvýšení efektivity a transparentnosti administrativních procedur, zjednodušení přístupu manažerů k informacím a usnadnění komunikace občana s veřejnou správou v souladu se strategickými cíli Smart Administration.
Aktuálně
Archiv aktualit