EnMS – ISO 50001:2019

Energetický management zahrnuje procesní, systémová a realizační opatření. Norma ISO 50001:2019 popisuje požadavky kladené na systém energetického managementu zaměřené na to, aby se systematicky a neustále zlepšovala energetická výkonnost.

Energetický management zahrnuje procesní, systémová a realizační opatření tak, aby byla co nejméně nákladová. Cílem je snížit spotřebu energie a provozní náklady, ovšem ne na úkor kvality vnitřního prostředí a komfortu uživatelů.
Královéhradecký kraj se tak od roku 2018 může pyšnit certifikátem dle normy ISO 50001. Ta stanovuje pravidla pro efektivní provoz budov tak, aby spotřeba elektrické energie, tepla nebo vody byla co nejnižší s ohledem na využití dané budovy. Odlišné nároky má totiž provoz školy nebo třeba nemocnice. Tato aktivita má pozitivní dopad na životní prostředí ale také do krajského rozpočtu. Certifikátorem se stala společnost Qualiform, a. s.

Vedení kraje se pro systematické hospodaření s energiemi rozhodlo v roce 2016 a do procesu bylo zapojeno 99 organizací napříč všemi odvětvími, tedy ze školství, zdravotnictví, sociální oblasti, kultury a správy majetku. Managementu hospodaření s energiemi se věnoval tým pracovníků krajského úřadu a Centra investic, rozvoje a inovací. Zásluhu na ocenění pak mají především energetičtí manažeři jednotlivých organizací, kteří navrhovali opatření ke snížení spotřeby energií a kontrolovali hospodárnost provozu. Certifikát je platný do roku 2021.

 

Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji

Základními pilíři fungujícího systému energetického managementu jsou lidé, systémy a technologie. Projekt Královéhradeckého kraje s názvem „Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji“ je zaměřen na další rozvoj zavedeného a certifikovaného systému a jeho jednotlivé aktivity jsou zaměřeny právě na rozvoj jeho základních pilířů.

Aktuálně
Archiv aktualit