Kvalitní dopravní infrastruktura je nejen základním předpokladem dopravy, ale i limitujícím faktorem rozvoje národního hospodářství a tím i regionálního rozvoje, neboť umožňuje mobilitu výrobních faktorů. Je zřejmé, že s postupující globalizací její význam roste. Trendy v současné dopravě s dopady na dopravní dostupnost regionů a regionální politiku lze shrnout zejména následovně:

  • rostoucí mobilita společnosti,
  • růst významu individuální dopravy na úkor veřejné hromadné silniční i drážní dopravy zejména v důsledku růstu flexibility a mobility pracovní síly a nutnosti zajištění dodávek zboží JIT (just in time).

Růst individuální automobilové dopravy do značné míry souvisí i s psychosociálními aspekty – automobil se stal symbolem svobody, nezávislosti a majetku, bez ohledu na ekonomickou stránku vlastnictví tohoto statku. Právě tento růst má objektivní příčiny a v této souvislosti je třeba reflektovat požadavky na kvalitní dopravní infrastrukturu.

Jedním ze základních vztahů dopravy k regionální politice je vzájemná a propojená podpora všech relevantních druhů dopravy přispívajících k regionálnímu a lokálnímu rozvoji.

Dopravní infrastruktura je jedním z významných faktorů regionálního rozvoje, neboť zajišťuje spojení mezi lidmi a hospodářskými subjekty v prostoru, čímž umožňuje územní dělbu práce, a přispívá k socioekonomickému rozvoji.

Královéhradecký kraj jako vyšší územně správní celek vlastní 3,3 tis. km silnic II. a III. tříd. Tento počet tvoří podíl necelých 6,8 % z celkového počtu silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů na území ČR. V programovacím období 2007 – 2013 čerpal Královéhradecký kraj prostředky na rozvoj své silniční sítě prostřednictvím Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP SV), ze kterého se podařilo získat dotaci v objemu 2 mld. Kč. V programovacím období 2014 – 2020 jsou dotace čerpány prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a novým zdrojem je od roku 2015 také rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Integrovaný regionální operační program

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T (IROP 1.1) tvoří jeden z důležitých zdrojů, které může kraj v programovacím období 2014-2020 čerpat na krajské silnice. Z IROP je pro celou ČR k dispozici 945 mil. EUR, ze kterých lze spolufinancovat zejména rekonstrukce, modernizace, popř. výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T. Cílem je napojení regionu nebo periferního území na síť TEN-T či sekundární nebo terciární uzel.

Státní fond dopravní infrastruktury

Finanční prostředky z rozpočtu SFDI mohou být jednotlivým vyšším územně správním celkům (kraj) poskytnuty za účelem financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví krajů.

Dále může Královéhradecký kraj žádat o prostředky z dotačního programu SFDI na tzv. Nové technologie, kde je cílem předkládat projekty zaměřené na ověřování nových inovativních technologií, které mohou přinést větší bezpečnost, účinnost a efektivnost technologií zaměřených na screening, opravy a rekonstrukce silnic.

Doprava

II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5 - 25,5
II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5 - 25,5
II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5 - 25,5
II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5 - 25,5