Zprostředkující, podpůrné a střechové instituce

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s. je nezisková společnost založená Statutárním městem Hradec Králové. Zajišťuje základní infrastrukturu služeb se zaměřením na podporu podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti regionu, působí jako inkubátor pro začínající firmy, poskytuje zvýhodněný nájem a doprovodné služby, zejména pak poradenství, koučing, mentoring či vyhledávání investora. Výraznou aktivitou je podpora začínajících talentů a podniků pomocí budování krajské start-up komunity. Své aktivity rozvíjí také v oblasti popularizace digitálních technologií a vzdělávání. Zároveň má statut jediného Microsoft inovačního centra v České republice s nabídkou navazujících, především technologických, služeb. Cílem aktivit je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa. Kromě rozvoje podnikatelského prostředí ve městě a regionu se podílí na propojování terciárního školství, vědeckovýzkumné základny a podnikatelského prostředí.

Centrum textilních technologií a vzdělávání, provozované jako pobočný závod INOTEX spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem, je zakládajícím členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, orientovaným na obor textilního zušlechťování. Zaměřuje se na technologický výzkum podporovaný specializovanými maloobjemovými výrobami (malotonáž-chemické přípravky a malometrážní zušlechťování a povrstvování textilií) a technologický transfer do podmínek uživatelských textilních podniků. Řeší inovační záměry jak v přímé spolupráci s textilními firmami – výrobci klasických textilií, tak producenty nově se vyvíjecích technických výrobků. K dosažení inovačních cílů rozvíjí společné aktivity i s partnery z netextilních oborů (chemie, biotechnologie, pěstování technických plodin, elektronika aj.). Využití multidisciplinárních vazeb je rovněž základem transferovaných nových technologií a podpory vývoje výrobků s přidanou hodnotou pro B2B i B2C trhy. Nedílnou součástí je orientace na ekologicky šetrné technologie, tvorbu podmínek pro trvalou udržitelnost TP orientací na obnovitelné zdroje a přechod k cyklické ekonomice. Vazbu na inovace s okamžitým dopadem na průmyslové partnery podporuje zapojením do kolektivního výzkumu a internacionalizace v Klastru pro technické textilie CLUTEX. Pracuje v expertních skupinách ETP FTC, strategické záměry spoluvytváří zapojením do České technologické platformy pro textil (ČTPT). Má dlouholeté zkušenosti s účastí i koordinací v mezinárodních a národních programech VaVaI (FP 5-7, HORIZON 2020, Eureka, Eurostars, COST, CORNET, INTERREG). Zapojeno do sdružení TEXTRANET.  Ve spolupráci s CIRI se podílí na formování regionální inovační strategie jednoho z vybraných oborů-textil. Pracuje na tematickém zapojení RIS3 KHK do evropské inovační sítě RegioTEX. Dlouhodobě spolupracuje se vzdělávacími institucemi – FT TU Liberec, CHTF Uni Pardubice).

Centrum transferu biomedicínských technologií (CTBT) je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzity Hradec Králové a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany v Brně. Podporuje aplikačně orientovaný výzkum a vývoj s cílem zrychlit a podpořit přenos výsledků výzkumu do praxe. CTBT zajišťuje ochranu nových znalostí a řešení získáním formální ochrany výsledků výzkumu a vývoje, a to formou patentů, užitných vzorů nebo utajovaného know-how. V této oblasti poskytuje jak administrativní, tak právní podporu, provádí i patentové rešerše. CTBT intenzivně spolupracuje s nezávislým poradním orgánem expertů tzv. Radou pro komercializaci, která svými zkušenostmi významně přispívá k přibližování vyvíjených technologií praxi. Hlavním cílem CTBT je komercializace, tedy zhodnocení duševního vlastnictví např. prodejem licence k patentu nebo založením spin-off firmy. I v tomto směru CTBT poskytuje výzkumníkům jak administrativní, tak obchodní a právní pomoc např. vyhledání vhodného tuzemského či zahraničního investora či přímo obchodního partnera se zájmem o licenci k technologii, vyjednání licenčních podmínek atd. CTBT je kontaktním místem pro firmy, které hledají výzkumného partnera a chtějí realizovat smluvní výzkum. Výzkumníkům CTBT pak pomáhá sestavit a sjednat vhodné podmínky smluvního výzkumu s komerčními partnery. Vzhledem k rozsáhlé síti kontaktů může CTBT také výzkumníkům zprostředkovat spolupráci s firmami, které by měly zájem se na daném výzkumném tématu podílet.

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatný útvar Univerzity Karlovy (UK). CPPT UK slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity. CPPT UK je poradenským útvarem pro komercializaci výsledků výzkumu a vývoje jednotlivých fakult a pracovišť univerzity. V rámci této činnosti spolupracuje s patentovými právníky a marketingovými sítěmi. Klíčovou úlohu CPPT UK hraje také při zakládání spin-off společností. V rámci této činnosti spolupracuje se strategickými partnery, marketingovými firmami, investory nebo ekonomickými a finančními poradci. V oblasti komercializace CPPT UK zajišťuje vysokou úroveň všech používaných postupů a to zejména formulací a přejímáním standardizovaných metod v oblasti přenosu poznatků a technologií mezi akademickou a komerční sférou. Nedílnou součástí aktivit CPPT UK je i systematické vzdělávání příslušníků akademické obce UK v problematice komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Významnou součástí aktivit CPPT UK je rovněž budování a rozvíjení kontaktů a spolupráce s významnými reprezentanty komerční sféry. K dalším rozvojovým aktivitám v oblasti inovací a transferu technologií patří budování interní sítě technologických zpravodajů na jednotlivých fakultách a pracovištích UK, budování sítí pro marketing inovací vzniklých na UK, vytváření „pre-seed“ a „seed“ fondů pro zajištění potřebných finančních prostředků pro financování inovačních procesů iniciovaných na UK a podobné aktivity.

Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s. (CIPTU) bylo založeno v roce 2016. Zaměřuje se na několik bloků aktivit především pro podnikatele na Trutnovsku. CIPTU provozuje firemní inkubátor, který nabízí program Start určený pro začínající podnikatele a program Restart určený pro zavedené firmy řešící nějaké bariéry podnikání nebo hledající další impuls rozvoje. Dalším blokem je pronájem prezentačních a školících prostor, organizování školení na různá témata a pořádání inovačních pracovních skupin, kde se propojují aktivní podnikatelé a společné hledají řešení a vytvářejí projekty (např. skupina řemeslníci a stavaři nebo drobní výrobci). CIPTU dále připravuje různé veřejné projekty pro Trutnovské podnikatele i jednotlivce se zájmem o podnikání (např. start-up komunita, den podnikatelů).

Asociace inovačního podnikání ČR plní od 23. 6. 1993 úlohu nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR. V rámci Systému inovačního podnikání v ČR má zastoupení v krajích ČR. Hlavní činností AIP ČR, z.s. je výzkum a vývoj v oblasti inovačního podnikání, tj. výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů a technologií, vědeckotechnických parků, inovačních firem, inovačních procesů, inovační infrastruktury, inovačního potenciálu a podmínek pro fungující inovační trh. Vydává časopis Inovační podnikání a transfer technologií (26. ročník), od roku 1994 pořádá INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (v letošním roce v termínu 4. - 7. 12.) a od roku 1996 soutěž o Cenu Inovace roku. Více na www.aipcr.cz

Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) je regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. Věnuje se jak projektovému managementu, tak strategickému plánování. Zpracovává krajské strategické dokumenty včetně RIS3, provádí monitoring a evaluaci, je iniciátorem nových VaVaI aktivit, spoluřídí Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje, zajišťuje chod Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, je výkonnou složkou implementace RIS3 a snaží se podněcovat spolupráci a informovanost klíčových aktérů v regionu například jako iniciátor projektu Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje (www.proinovace.cz), provozovatel Regionálního centra podpory sociálního podnikání, člen Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje (www.zamestnanyregion.cz), koordinátor tvorby a řízení Regionální inovační značky a aktér tvorby a implementace konceptu Smart region (včetně provozu webové stránky www.chytryregion.cz).

Regionální kancelář Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest podporuje firmy prostřednictvím služeb a nabídky programů. Konzultace rozvojových záměrů jsou určeny pro začínající, malé i střední firmy. Poradenství je specificky zaměřeno na oblast investic, podnikatelských nemovitostí, kvalifikované pracovní síly, výzkumu, vývoje a inovací, dotační příležitosti a podporu exportních aktivit firem. V oblasti investic se CzechInvest zaměřuje na tuzemské i zahraniční investice s vyšší přidanou hodnotou z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. V rámci investičních pobídek (IPO) na území Královéhradeckého kraje bylo realizováno v letech 1993–2017 celkem 46 investičních projektů. V rámci těchto projektů byla přislíbena investice za více než 39,7 mld. Kč a vytvořeno více než 9 400 pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o investice v oblasti výroby dopravních prostředků a jejich komponent, dále o oblast elektronického a elektrotechnického průmyslu, chemického průmyslu, farmacie, strojírenství a textilního průmyslu. Zástupcům měst nabízí CzechInvest asistenci při harmonizaci podnikatelského prostředí (podpora podnikatelské a sociální infrastruktury a zájmu měst o podnikatele) a spolupráci při tvorbě chytré nabídky pro investory. Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj je rovněž aktivně zapojena do projektu Platformy investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje, prioritně v rámci oblasti podpory investičního prostředí.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje je nestátní neziskovou organizací a zároveň největším zástupcem podnikatelské veřejnosti v Královéhradeckém kraji poskytující své služby firmám bez ohledu na velikost a zaměření prostřednictvím svých jednatelství ve všech bývalých okresních městech Královéhradeckého kraje.  V rámci své činnosti realizuje Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje vzdělávací aktivity ve formě seminářů, workshopů či kulatých stolů, dále pak poradenství a podporu exportních aktivit regionálních firem. V rámci zahraniční spolupráce komora spolupracuje zejména s partnery z Polska. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje rovněž úzce spolupracuje s Královéhradeckým krajem na projektech podporujících polytechnické vzdělávání, odborné vzdělávání, spolupráci škol a firem s akcentem na uplatnitelnost absolventů středních škol u těchto regionálních zaměstnavatelů.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), regionální zastoupení pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice, zároveň je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy ČR hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové je specializovanou kulturně osvětovou organizací přírodovědného charakteru, zřizovanou Královéhradeckým krajem. Jejím základním posláním je seznamovat širokou veřejnost, především mládež, s poznatky v astronomii a příbuzných přírodních a technických vědách a podílet se na vědeckovýzkumných pracích, a tak přispívat ke zvyšování celkové kulturní a vzdělanostní úrovně občanů. Je dlouhodobě jednou ze čtyř nejnavštěvovanějších hvězdáren a planetárií v České republice. Jejími návštěvníky jsou vedle veřejnosti především žáci a studenti škol různých typů a stupňů ze široké spádové oblasti přesahující NUTS II Severovýchod. Kromě úzké spolupráce s učiteli základních a středních škol spolupracuje hvězdárna ve vzdělávací oblasti především s PřF a PF UHK a MFF UK Praha. Podílela se též na realizaci několika mezinárodních projektů organizovaných ESA, ESO a IAU nebo vyhlášených Evropskou komisí, jako např. každoročně European Researchers' Night. V roce 2015 byl dokončen a pro veřejnost otevřen nově vybudovaný objekt digitálního planetária. Jeho realizace byla podpořena z fondu EU a státního rozpočtu v rámci OP VaVpI. Programy v digitálním planetáriu představují výrazný kvalitativní skok. Projekce na sférickou plochu lépe vyplňuje periferní vidění a navozuje pocit prostorovosti obrazu, návštěvník se stává součástí zobrazovaného prostoru. Digitální planetárium je prostředím pro prezentaci výsledků vědy a výzkumu, realizaci názorné a atraktivní formy výuky a vzdělávání v různých vědních oborech, především přírodovědných a technických.

Galerie moderního umění v Hradci Králové má možnost zapojovat se do vědecko-výzkumných projektů teprve od letošního roku, tuto možnost získala s novou zřizovací listinou, která je platná od 1. ledna 2018. Posláním galerie je vytvářet, odborně spravovat a zpřístupňovat sbírky výtvarného umění, tento svůj důležitý úkol galerie naplňuje mj. také vedením evidence a dokumentace o jednotlivých uměleckých dílech a jejich autorech, přípravou a zpřístupňováním stálých expozic a termínovaných výstav a vydáváním katalogů k výstavám. Právě dokumentace sbírek, výstavy a především katalogy výstav tvořily a tvoří důležitý základ pro sledování vývoje a pro další výzkum českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných autorů. V letošním roce uspořádá Galerie moderního umění jednodenní odbornou konferenci „Na bojištích I. první světové války…“ (středa 23. května 2018), připravenou v souvislosti s výstavou „Jindřich Vlček (1885–1968), malíř ruských legií / Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové“. Současně galerie připravuje také vydání sborníku příspěvků z této konference. Odborné konference bude galerie pořádat i v dalších letech a budou věnovány tématům, která souvisejí s odborným zaměřením galerie na české moderní výtvarné umění a s jejím výstavním programem. Galerie moderního umění připravuje také rámcovou smlouvu o spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK, která bude upravovat mj. také spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.

Aktuálně
Archiv aktualit