Výzkumné organizace

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF) se zaměřuje především na výzkum a vývoj nových léčiv, lékových forem, drug delivery systémů, analýzu léčiv a léčivých přípravků, biomedicínu, klinickou farmacii a farmakoepidemiologii. Na výzkumu se podílí více než 150 akademických a výzkumných pracovníků zařazených do 18 výzkumných skupin a 120 studentů doktorských studijních programů. Řada akademických pracovníků je členem předních světových odborných organizací a zaštiťují na FaF UK výzkumné projekty na zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik či pokročilého výzkumu v separačních vědách. Pro firmy a výzkumné organizace je prováděn smluvní výzkum a vývoj např. nových léčiv, lékových forem či metod analýzy léčivých přípravků.  Ve spolupráci s firmami a výzkumnými organizacemi realizuje FaF UK také pokročilejší výzkum a podala několik patentů.  Ve spolupráci s firmami jsou rovněž realizovány diplomové a především disertační práce. Odborníci z praxe jsou zapojeni do výuky např. průmyslové farmacie, sociální a klinické farmacie, biomedicínských disciplín, atd. FaF UK realizuje studium/pracovní zařazení zahraničních studentů/pracovníků v rámci doktorského studia a postdoktorandských pozic. FaF UK má širokou síť mezinárodní vazeb nejenom v zemích EU, ale i po celém světě jak pro stáže zaměstnanců/studentů, tak pro mezinárodní výzkumnou spolupráci. Mezi strategické partnery FaF UK patří mimo jiné portugalská University of Porto, australská University of Melbourne či španělská University of the Balearic Islands.

Lékařská fakulta v Hradci Králové jako součást Univerzity Karlovy realizuje široké spektrum výzkumných aktivit, od základního výzkumu až po prakticky zaměřený výzkum, a to ve třech základních oblastech: civilizační choroby, onkologie a problematika stárnutí, včetně regenerace na všech úrovních. Výzkumná kapacita fakulty zahrnuje 300 akademických pracovníků a 250 studentů doktorských studijních programů. Většina výzkumných aktivit fakulty je realizovaná společně s aplikační sférou, představovanou zejména nejbližším partnerem, Fakultní nemocnicí Hradec Králové.  Fakulta spolupracuje s ostatními aktéry regionální inovační sféry také v nedávno zahájených projektech ITI, hlavními partnery jsou Farmaceutická fakulta, Fakultní nemocnice a Univerzita Pardubice. V rámci projektů TAČR a MPO probíhá spolupráce s Výzkumným ústavem organických syntéz v Rybitví a s Výzkumným ústavem bavlnářským v Ústí nad Orlicí. Fakulta má ve svém portfoliu také několik patentů a užitných vzorů, podaných společně s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a dalšími partnery.

Fakulta umožňuje mladým vědcům z organizací aplikační sféry studium v doktorských studijních programech, a také podporuje výměnné stáže zaměstnanců a studentů ve výzkumných organizacích i v aplikované sféře na národní i mezinárodní úrovni. Fakulta v rámci projektu Cepin vytvořila a rozvíjí síť spolupracujících organizací biomedicínského výzkumu na regionální, národní i mezinárodní úrovni a podporuje zapojení vědeckých kolektivů do těchto výzkumných projektů včetně spolupráce s aplikovanou sférou. Co se týče mezinárodní spolupráce, fakulta využívá prestižní síť strategických partnerství Univerzity Karlovy a má vlastní vědeckou spolupráci s britskou University of Hull, irskou Trinity College Dublin a v neposlední řadě realizuje výměnný program vědeckých stáží pro studenty a zaměstnance s prestižní americkou Mayo Clinic, Rochester, Minnesota.

Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) se výzkumně zaměřuje především na následující oblasti: operační trauma a nové operační postupy, vývoj a hodnocení léčiv, s věkem spojená onemocnění, neurovědy, klinická a experimentální gastroenterologie, moderní trendy v onkologii, rozvoj nových diagnostických postupů. FN HK je velmi aktivní v oblasti smluvního výzkumu, zejména typu klinického hodnocení léčiv a laboratorního hodnocení, jak pro tuzemské, tak zahraniční farmaceutické firmy (každoročně probíhá obvykle více než 230 klinických hodnocení a laboratorních studií). Dalšími oblastmi smluvního výzkumu jsou syntéza potenciálních léčiv na zakázku, proteomické analýzy, optimalizace materiálů pro aplikaci ve zdravotnictví, přístrojů a nástrojů pro lékařské použití atd. Transfer technologií zajišťuje ve FN HK specializované pracoviště Centra transferu biomedicínských technologií. FN HK je majitelem 7 patentů, dalších 9 patentových přihlášek a 6 užitných vzorů a každoročně přihlašuje 3-4 perspektivní výsledky výzkumu k průmyslově právní ochraně. FN HK zaměstnává čistě na výzkum celkem 53,5 FTE, přičemž ale většina zaměstnaných lékařů má ve své náplni práce i výzkum. Ve FN HK působí ročně několik desítek doktorandů ze všech královéhradeckých fakult. FN HK výzkumně spolupracuje s celou řadou významných zahraničních pracovišť a její zaměstnanci jsou členové předních světových odborných organizací.

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové odvozuje svoje zaměření od potřeb Armády České republiky, a soustředí se především na ochranu před účinky biologických a chemických zbraní. Výzkumné projekty v biologické oblasti jsou zaměřeny na metody detekce vysoce nebezpečných biologických agens a vývoj preventivních i terapeutických vakcín. V oblasti toxikologie a ochraně proti chemickým zbraním jsou prioritami vývoj antidot, moderní způsob jejich aplikace, analýzy účinku chemických agens na živé systémy a detekce otravných látek ve vodě. Dalším pilířem výzkumu je zaměření na ochranu proti jaderným zbraním, zejména biodozimetrie. Mimo ochranu před zbraněmi hromadného ničení se fakulta podílí na klinických činnostech a klinickém výzkumu (oblast hygieny, urgentní medicíny, chirurgie a interní medicíny) koncipovaném s cílem jeho využití jak v domácích podmínkách, tak i podmínkách zahraničních misí. Fakulta spolupracuje s několika domácími firmami v oblasti CBRN výzkumu a s množstvím jak domácích, tak i zahraničních akademických a vojenských institucí.  Akreditované doktorské (PhD) studium je realizováno v 8 oborech primárně zaměřených v souladu se směry výzkumu.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. se zabývá výzkumem ovocných druhů se zaměřením na nové odrůdy. Využívá se detekce genových markerů, inovace pěstitelských technologií se zaměřením na snížení vstupu cizorodých látek do ekosystému sadu a životního prostředí. Probíhá vývoj nových odrůd i metod integrované produkce a organických systémů pěstování s ohledem na využití šetrné závlahy, ozdravovacích metod biotechnologickými metodami a s využitím bezvirózních primárních zdrojů. Ústav se zabývá úkoly kladenými prostřednictvím precizního zemědělství. Smluvní výzkum řeší testování nových přípravků, možnost využití nanotechnologií v ovocnářství. VŠÚO uchovává 2350 odrůd ovocných druhů.  Byl zahájen výzkum kryoprezervačních postupů pro duplicitní uchování genetických zdrojů. Ústav má spolupráci s výzkumnými organizacemi v ovocnářsky vyspělých zemích. Je rovněž zapojen do řady mezinárodních projektů.  Na národní úrovni řeší projekty MŠMT, MZe a TA ČR. Zajišťuje vzdělávací, osvětovou, poradenskou a publikační činnost i úkoly pro instituce státní správy. Cyklicky jsou vydávány certifikované metodiky a Vědecké práce ovocnářské pro ovocnářskou praxi. Licence na pěstování třešní má ústav uzavřeny v zemích téměř všech světadílů. Má zaregistrováno mimo jiné 34 odrůd jabloní a 23 odrůd třešně. 21 odrůd je v současném období v registračním řízení. V ústavu pracuje 28 přepočtených VŠ VaV výzkumníků. Výzkumní pracovníci se zúčastňují zahraničních stáží.

Univerzita Hradec Králové (UHK) se ve výzkumných aktivitách profiluje dle specifických zaměření jednotlivých fakult. Fakulta informatiky a managementu se věnuje problematice ekonomických modelů aplikovaných do biomedicíny, aplikacím ICT v průmyslových provozech (distribuované řízení v energetice) či multi-agentovým systémům, Přírodovědecká fakulta oblasti aplikované matematiky (matematické fyziky), vývoji senzorů monitorujících lidské tělo (spolupráce s firmou LINET, IKEM), organické a analytické chemii, biochemii, toxikologii, ekologii nebo výzkumu opylovačů. Pedagogická fakulta zaměřuje svůj základní výzkum na oblasti pedagogické (didaktické), literárně – kulturní, lingvistické a historické (dějiny umění). Filozofická fakulta spolupracuje s aplikačním sektorem v oblasti terénního archeologického výzkumu, realizací sociologických průzkumů nebo v oblasti digitalizace a ochrany kulturního dědictví.

Přírodovědecká fakulta se zaměřuje na výzkum nových léčiv (příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci; výzkum modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu intoxikací organofosforovými pesticidy), potravinových doplňků, na výzkum toxikologie (např. analýza toxinů v potravinách) a dále na vývoj diagnostických lékařských přístrojů (aplikace fyziky, testování senzorů, zpracování signálů, netradiční matematické metody zpracování dat (neinvazivní měření rychlosti pulsní vlny po aortě) a tvorbu různých senzorických technologií z oblasti ovládání chytrých budov. Dále se podílí na vývoji nových certifikovaných metodik v práci s kmenovými buňkami, vývoji metodologie ochrany stromů v ovocných sadech a aplikaci základního botanického a zoologického výzkumu v ekologii. Ve spolupráci s firmami a výzkumnými pracovišti bylo získáno několik patentů. Na fakultě rovněž vznikl první technologický spin-off UHK, Grant Detection, s.r.o., který si licencoval technologii pro detekci ukrytých osob ve vozidlech. Fakulta spolupracuje v rámci řešení projektů aplikovaného výzkumu s firmami regionu (např. Merkur, ROTOmotor).

Fakulta informatiky a managementu UHK se zaměřuje mj. na zpracování rozsáhlých datových souborů, softwarová řešení, aplikace znalostních a mobilních technologií v různých oborech, smart senzory a jejich aplikace. Nově byl zahájen výzkum a vývoj v oblasti propojeni ICT a biomedicíny včetně aplikace ekonomických modelů, což je považováno za směr excelence a úkol Centra základního a aplikovaného výzkumu FIM. Zde je využíváno následujících technologií: cloudová řešení, paralelní výpočty, umělé neuronové sítě, zpracování medicínských obrazů, vývoj medicínských zařízení apod.). Fakulta podala řadu žádostí o ochranu duševního vlastnictví na Úřad průmyslového vlastnictví i Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. Rozsáhlá je i spolupráce s firmami hradeckého IT klastru. Výzkum je podle možností prováděn s výzkumnými pracovišti a firmami regionu, ale i s dalšími subjekty zahraničními na základě rozsáhlého portfolia mezinárodních smluv. Z velmi úspěšných jmenujme UTM Malajsia či IHMC Florida USA.

Spolupráce Pedagogické fakulty s externími institucemi odpovídá zaměření základního výzkumu, viz oblasti jmenované výše, a směřuje tedy na školy, sociální zařízení, paměťové instituce /PNP, SVK HK, Galerie moderního umění HK, Ústav pro jazyk český AV ČR apod. Aplikovaný výzkum fakulty se v současnosti orientuje zejména na oblast měření a zpracování signálů v elektrotechnice.

Filozofická fakulta se zaměřuje na provádění základního i aplikovaného terénního výzkumu v archeologii (aktuálně terénní arch. průzkum na trase dálnice D11 v úseku HK – Jaroměř). Také jsou rozvíjeny techniky výzkumu nedestruktivní analýzy materiálního složení vzorků s ohledem na možnosti uplatnění i na jiné materiálové základy. Odbornými pracovníky fakulty jsou realizovány sociologické průzkumy dle poptávky komerčních subjektů či samosprávných celků (spokojenost občanů, doprava atd.). V současnosti zaměřuje fakulta svoji pozornost také na přenos výzkumu do praxe, zjišťuje dopady ekonomického růstu na život obyvatel regionu (průmyslová zóna Solnice-Kvasiny-Rychnov n/Kněžnou). Fakulta spojuje výuku tradičních historických věd s moderními informačními technologiemi a nejnovějšími poznatky dalších exaktních věd. Základem spolupráce s aplikační sférou v této oblasti je zejména digitalizace a ochrana kulturního dědictví, v současnosti zaměřená na ochranu, restaurování, prezentaci a také na nástroje historické geografie, virtuální reality a kyberprostor. Významné jsou rovněž aktivní kontakty Filozofické fakulty v Latinské Americe a Africe, kde již byly realizovány některé průzkumy trhu pro komerční subjekty.

Výzkum na fakultách UHK je realizován na základě smluvní spolupráce a v rámci řešení vybraných vědeckých grantů od různých poskytovatelů tuzemských jako je GAČR, TAČR, MPO, AZV, MŠMT apod., ale i zahraničních, např. programů COST Actions. Samozřejmostí je zapojení magisterských studentů a zejména doktorandů UHK do výzkumu a účast domácích i zahraničních odborníků z praxe na výuce, výzkumu i v rámci přípravy diplomových/ disertačních prací. Výzkumným aktivitám se věnuje ¾ pracovníků UHK.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. má na území Královéhradeckého kraje detašované pracoviště v Novém Hrádku. Jedná se o unikátní Laboratoř gnotobiologie, kde se základní výzkum soustřeďuje na význam střevní mikrobioty na vývoj civilizačních onemocnění jako jsou idiopatické střevní záněty, alergie, ateroskleróza, nádorová onemocnění a diabetes.  Vynikající výsledky dosahuje při studiu vývoje subpopulací T a B lymfocytů v ontogenezi prasat. Gnotobiologická laboratoř je jediným pracovištěm ve střední Evropě, kde se chovají bezmikrobní a gnotobiotická zířata (zvířata osazená známými druhy bakterií), která spolupracuje se špičkovými pracovišti v Evropě a v USA. Na pracovišti vypracovávají studenti bakalářské, diplomové a dizertační práce. V laboratoři se řeší projekty podporované Grantovou agenturou České republiky, MŠMT a MMR. V rámci přeshraniční spolupráce s Polskou republikou byl realizován projekt Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta a Pylové a potravinové alergie neznají hranice. Výzkumná organizace provádí také smluvní výzkum.

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. - pobočka Hradec Králové se specializuje komplexně na radiační ochranu, vývoj progresivních detekčních metod ionizujícího záření, na aplikovaný výzkum pro potřeby státu a to zejména výzkum bezpečnostní i výzkum pro dozorovou a správní činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky. V rámci výzkumu v tomto oboru spolupracuje s ústavy a firmami podobného zaměření, provádí vzdělávání v oblasti radiační ochrany, pořádá kurzy podle Atomového zákona nutné pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků RO, organizuje stáže pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA).

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i - pobočka Kostelec nad Orlicí se zabývá aplikovaným výzkumem využití potenciálu užitkovosti prasat, ve směru intenzity a efektivity reprodukčních a produkčních vlastností. Oddělení je zapojeno do programu ochrany genetických zdrojů jako specializované pracoviště pro kryokonzervaci spermatu a dalších biologických materiálů.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno (VS Opočno) se zabývá aplikovaným výzkumem, poradní a expertizní činností v oboru pěstování lesa, a to s celostátní působností a pro všechny uživatele, správce a vlastníky lesa. Ve spolupráci s veřejnými i privátními vlastníky a dalšími lesnickými subjekty jsou realizovány výzkumné projekty národních agentur (např. NAZV, TAČR). Další formou spolupráce je smluvní výzkum a vývoj, např. pro VLS, s.p. nebo LČR, s.p. Mezi hlavní výstupy aplikovaného výzkumu realizovaného VS Opočno patří kromě klasických vědeckých a odborných publikací (články, knihy) také ověřené technologie, certifikované metodiky a mapy, výsledky promítnuté do právních norem, softwary a užitné vzory.  Důležitou součástí aktivit VS Opočno je i transfer poznatků výzkumu do praxe formou expertní a poradenské činnosti, pořádáním seminářů, exkurzí a instruktáží včetně poskytování odborných materiálů na webových stránkách.  Pracovníci stanice jsou zapojeni do aktivit mezinárodních lesnických organizací IUFRO a EFI a podílejí se na výuce studentů a vedení doktorandů FLE ČZU v Praze a LDF MENDELU v Brně. Aktuální poznatky výzkumu jsou také předávány při pedagogickém působení na ČLA v Trutnově.  Na VS Opočno pracuje v současnosti 14 VaV pracovníků včetně 1 doktoranda.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem, která svým charakterem naplňuje zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Muzeum shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje archeologické, historické a přírodovědecké sbírky. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference, kromě expozic a výstav pořádá i další kulturní a společenské akce. V současné době má muzeum v archeologické, přírodovědecké a historické podsbírce více než dva miliony sbírkových předmětů. Od roku 1993 spravuje areál Památníku bitvy 1866 na Chlumu včetně Muzea války 1866. Muzeum východních Čech v Hradci Králové spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové především prostřednictvím osobních kontaktů jednotlivých pracovišť. Pracovníci archeologického pracoviště i pracovníci přírodovědeckého oddělení na univerzitě přednášejí, studenti Pedagogické fakulty chodí do muzea na praxi. Intenzivní je také spolupráce historického pracoviště muzea s Historickým ústavem Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

 

Aktuálně
Archiv aktualit