Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky

Královéhradecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Centrum investic, rozvoje a inovací.
 
Požadavky na uchazeče:
• státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
• morální a občanská bezúhonnost
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• minimálně 5 let praxe na místě vedoucího zaměstnance v řídící funkci s kolektivem větším než 5 zaměstnanců
• schopnost efektivní komunikace a prezentace
• schopnost teamové práce, ale především schopnost samostatného rozhodování
• schopnost motivovat podřízené
• vysoká úroveň empatie, flexibility, rozhodnost, analytické a strategické myšlení
• schopnost práce v zátěžových situacích, rezistence na stres
• znalost jednacího jazyka a velmi dobrá znalost anglického jazyka
• vítána znalost dalších jazyků
• manažerské zkušenosti v oblasti projektového řízení
• znalost problematiky Evropské unie a strategického plánování výhodou
• orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů výhodou
• zkušenosti s jednáním se státní správou výhodou
• řidičský průkaz skupiny B
 
Náležitosti přihlášky:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailové spojení
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe
• motivační dopis
 
Požadované doklady k osobnímu pohovoru:
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 
Další informace k výběrovému řízení
Mzdové podmínky se řídí zákoníkem práce a vnitřními organizačními předpisy. Výběrové řízení bude vedeno formou pohovorů s uchazeči a výběrová komise si vyhrazuje právo zvolit k výběru nejvhodnějšího uchazeče i jiné pomocné nástroje výběru, například psychologické testy. Výběrové řízení bude dvoukolové.
 
Předpokládaný nástup do funkce dle vzájemné dohody.
 
Místo, čas a termín podání přihlášky
Přihlášku doručte na adresu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Ing. Václav Nýč
vedoucí odboru investic
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
 
nejpozději do 17:00 hodin dne 1. 2. 2021. Obálku označte „Výběrové řízení Centrum investic, rozvoje a inovací“ nebo elektronicky na adresu: vnyc@kr-kralovehradecky.cz, kdy do předmětu zprávy napište „Výběrové řízení Centrum investic, rozvoje a inovací“.
 
Kontaktní osoba pro získání bližších informací
Ing. Ivana Kvasničková, personalistka Centra investic, rozvoje a inovací, tel. 495 817 837, e-mail: kvasnickova@cirihk.cz.
 
Aktuálně
Archiv aktualit